Kommunledningskontoret får ny organisation

22 december 2011

Under hösten har ett arbete pågått med syfte att skapa en organisation som på ett bättre sätt än idag "säkerställer kommunstyrelsens övergripande strategiska uppgifter". Omorganisation har letts av kommundirektör, biträdande kanslichef, kommunstrateg, ekonomichef, personalchef och personalstrateg.

klk-organisation

 

Fyra stabsenheter kommer att finnas:

• Kanslienheten

Med uppdrag att ge service till förtroendevalda, allmänhet och kommunlednings¬kontorets övriga tjänstemän samt ansvara för att utveckla kommunens ärendehantering och administrativa rutiner.

Kanslienheten innefattar också tre stöd- och serviceenheter;
Integrationsenheten, Överförmyndarenheten och Kontaktcenter.

• Ekonomienheten

Med uppdrag att utveckla, samordna och följa upp Mora kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Enheten ska leda verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt ur ett ägarperspektiv följa verksamheten i de kommunala bolagen. Ekonomienheten innefattar en stöd- och serviceenhet: Upphandlingsenheten.

• Personalenheten

Med uppdrag att utveckla, samordna och följa upp Mora kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning samt implementera kommunens policydokument inom det personalpolitiska området.

• Samhällsutvecklingsenheten

Består av tre verksamhetsgrenar; näringsliv, samhällsplanering och kommunikation med uppdrag att driva, samordna, analysera och utarbeta stöd för den långsiktiga utvecklingen av Moras näringsliv samt samordna, driva och utveckla kommunens övergripande strategiska samhällsplanering och kommunikationsfrågor, externt och internt. Samhällsutvecklingsenheten innefattar en stöd- och serviceenhet: Kostenheten. 

Som framgår av organisationsskissen ovan finns även en femte enhet, IT-enheten:

• IS/IT-enheten (ej stabsenhet)
Utifrån samverkansavtal ansvarar Mora kommun för att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för kommunerna i Mora, Orsa och Älvdalen.

Ny tjänst - utan nyrekrytering

- Den nya tjänsten som biträdande kommundirektör kommer att tillsättas med någon av de fyra stabscheferna, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Men den personen behåller sin ordinarie tjänst, så det handlar alltså inte om någon nyrekrytering.

Den biträdande kommundirektören ska bistå "kommundirektören i den dagliga ledningen av koncernen, främst vad avser budgetering, verksamhetsplanering och -uppföljning. Den biträdande kommundirektören ersätter kommundirektören i de sammanhang denne är förhindrad att medverka. Att biträda kommundirektören är ett uppdrag som tillika ska delas med funktion som enhetschef inom kommunledningskontoret".

Den nya organisationen avses träda i kraft 2012-01-01. Under peridoen januari-maj kommer dock ett antal följduppdrag att genomföras, till exempel funktionsbeskrivningar, förtydligande av mandat och revidering av reglementen. Dessutom ska kostenhetens och integrationsenhetens framtida organisationstillhörighet utredas.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 december 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213