Nytt boendeplaneringsprogram antaget

15 maj 2012

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj.

Varje mandatperiod är kommunen skyldig att redovisa riktlinjer för bostadspolitiken. Detta stadgas i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar och därför har ett program för perioden 2011-2014 utarbetats.

Av det framgår att det vid utgången av 2010 fanns 10 021 lägenheter i Mora, fördelat på 70 % i småhus och 30 % i flerbostadshus. Under de tre senaste åren har 127 lägenheter tillkommit, varav 81 i småhus.

Behovet av nya bostäder är till stor del avhängigt av befolkningsutvecklingen, som för Moras del antas bli positiv under planeringsperioden fram till och med 2020. Vid den tidpunkten beräknas folkmängden uppgå till ca 20 900 personer, en ökning med ca 750 i jämförelse med dagsläget.

Utredarna påpekar, föga oväntat, svårigheterna med att göra en mer exakt bedömning av bostadsbehovet under den innevarande mandatperioden. Men med befolkningsprognosen som underlag och kontakter med inblandade parter på bostadsmarknaden har man kommit fram till att de 187 "vanliga" lägenheter som redan är planerade också kommer att räcka till. Däremot krävs ett tillskott av boenden för äldre och funktionshindrade, samt för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta programmet.  

Hela boendeplaneringsprogrammet finns här

Motion om boendesituationen för ungdomar i Mora avslogs 

Författare till motionen är Morapartiet som har begärt att kommunen "tar fram ett tilläggsprogram till Bostadsförsörjningsprogrammet som avser ungdomslägenheter till ett attraktivt kostnadsläge".

Beslutet i kommunstyrelsen blev att inget tilläggsprogram ska utarbetas. I stället ska planering av ungdomsbostäder ske inom ramen för det ovan nämnda bostadsplaneringsprogrammet.

Ny handlingsplan för ledning och information vid extraordinär händelse

En sådan plan ska utarbetas för varje mandatperiod och det har nu även gjorts i Mora kommun.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta planen för 2011-2014.

Nodava AB utreder biogasprojektet "Biogas Siljan"

Nodava AB (Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB) är samägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner via deras respektive bolag för ägande av vatten- och avfallsavläggningar. Enligt de ägardirektiv som finns för dessa bolag har det ansetts lämpligt att biogasutredningen görs av Nodava AB och att det bolaget framdeles också svarar för den löpande handläggningen av biogasfrågor i de tre kommunerna.

Biogasutredningen görs i en gemensam arbetsgrupp tillsammans med aktörer på regional nivå. Sedan tidigare har dessutom kommunerna runt Siljan i samverkan med Älvdalen, Malung-Sälen och Gagnef undersökt möjligheterna att starta biogasproduktion i Siljansområdet. En idé som ursprungligen lanserades av Siljans Chark AB för många år sedan som ett led i att utnyttja avfallet vid slakteriet i Ickholmen.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tjänsteförslaget.

Kommunledningskontorets organisation

Arbetet med att utforma en ny organisation startade i slutet av 2010 och 2011-09-06 beslutade kommunstyrelsen uppdra åt kommundirektören att utarbeta denna nya organisation. Så skedde och den 20 december i fjol beslutade kommunstyrelsen i enlighet med förslaget, samt att den nya organisationen skulle gälla från årsskiftet 2011/2012.

Till beslutet fogades ett antal följduppdrag och specifika direktiv som har handlagts under det första kvartalet i år. Dessa rör bland annat IS/IT-verksamhetens organisation som är speciell i så motto att den är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Även budgetdisciplinen påtalades; ett krav var att organisationsförändringarna ska rymmas inom budgetramen såvida det inte handlar om pensionsavgångar då dubbelbemanning med åtföljande utökning av ramen kan accepteras.

Viktiga styrande dokument i processen har varit:

  • Mora kommuns värdegrund
  • Kommunstyrelsens reglemente
  • Strategisk plan 2011-2014
  • Bilden av Mora
  • Kommunplan 2012

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ta emot tf kommundirektörens förslag till beskrivning av följduppdragen. samt att ge henne i uppdrag att påbörja rekrytering av näringslivschef och kommunikationschef.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213