Kommunen fattade lagenligt beslut

7 maj 2012

Olagligt och orättvist?

Kommunfullmäktiges beslut i september 2011 om avgifter vid ridanläggningen på Lomsmyren överklagades till förvaltningsrätten. Som dömde till kommunens fördel.

Fyra privatpersoner hade yrkat att fullmäktigebeslutet skulle upphävas eftersom man inte ansåg att det tillkommit i laga ordning. I överklagandet anfördes att material som sänts till kommunen inte hade diarieförts och heller inte delgetts tekniska nämnden införs sammanträdet den 18 maj 2011. Det fanns därför heller inte med i senare skeden när ärendet behandlades i finansutskottet, kommunstyrelse och slutligen i kommunfullmäktige. 

I materialet kritiserades ridaktiviteternas prissättning som man ansåg avvek väsentligt från andra taxesystem i kommunen och därigenom också skulle avvika från likställighetsprincipen. Den är en av de allra viktigaste i kommunallagen och innebär att alla kommunmedborgare ska behandlas lika.

Nej, menade kommunen 

Kommunen avvisade alla anklagelser i sitt svar till förvaltningsrätten och hävdade att ärendet behandlats korrekt genom hela beslutsprocessen. Argumentationen var i huvudsak följande:

De skrivelser som åberopats sågs som lämnade synpunkter, inte beslutsunderlag. Olika taxor vid olika anläggningar strider inte mot likställighetsprincipen och någon särbehandling av vissa kommunmedborgare blev inte följden, eftersom alla har möjlighet att utnyttja anläggningen till samma kostnad.

Kommunen följde lagen

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att laglighetsprövningen bara kan begränsas till det kommunala beslutets laglighet. Om det är lämpligt eller skäligt bedöms alltså inte.

I domen anförs att alla beslut skett i laga ordning och att likställighetsprincipen har följts. Något gynnande av enskilda personer eller företag har heller inte skett. Avslutningen lyder som följer:

"Sammantaget är det förvaltningsrättens bedömning att ... (de klagande, vår anm.)... inte har åberopat någon omständighet som innebär att det överklagade beslutet är olagligt enligt någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås."

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213