Remissvar: Moras kommunikationer behöver utvecklas

28 november 2017

Mora kommun är ett handelscentrum och ett viktigt nav för turism och näringsliv i hela norra Dalarna och det är av yttersta vikt för regionen att Mora har bra väg- flyg- och järnvägsförbindelser. Det skriver kommunen i sitt yttrande till förslaget om länsplan och nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Region Dalarna har i en remiss erbjudit Mora kommun att lämna synpunkter på förslaget till länsplanen och den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Utgångspunkten för förslaget är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen samt regeringens direktiv. Kommunstyrelsen i Mora fastställde yttrandet vid sitt senaste sammanträde den 28 november.

Länsplan för transportsystemet 2018–2029

Dalarna behöver en robust och bra infrastruktur för att kunna utvecklas och en förstärkning av Dalabanan är helt nödvändig. Den utgör en viktig transportled hela vägen upp till Mora. I planförslaget konstateras det att Dalabanan har kapacitetsbrister som kvarstår och som kommer att hämma länets utveckling. Likaledes är Mora Siljan flygplats av största betydelse för helheten i infrastrukturens robusthet i norra Dalarna, en nödvändighet för fortsatt positiv utveckling av Mora.

Mora kommun ser positivt på planerna för länsvägarna 1024 och 1025 samt att Länsplanen uppmärksammar arbetskraftsbehovet och bostadsbehovet vid expansionen av Sälenfjällen. Dock är arbetskraftsbehovet samt bostadsbristen stor i Mora och hela Dalarna vilket är varför processen med utvecklingen av bangården till bostäder bör prioriteras av Trafikverket.

För Dalarna i allmänhet och Mora i synnerhet är besöksnäringen en viktig framtidsnäring. För fortsatt tillväxt är det viktigt med bra och trafiksäkra vägar. Mora vill se en beskrivning om hur man tänker sig upprustningen av E45 norr om Mora mot Sveg. Det går mycket tung trafik efter denna väg och även en stor del turisttrafik upp mot Härjedalen och Östersund.

Inlandsbanan har idag sin södra startpunkt i Mora. Banan är en viktig kraft för utveckling i inlandet. För godstrafik på långa sträckor är järnvägen det bästa alternativet. Idag sker mycket av det transportarbetet genom inlandet på väg. Nyligen genomfördes ett försök med återupptagen persontrafik på delen Mora-Östersund med tätare avgångar mellan Mora och Orsa. Detta pendeltågstest föll mycket väl ut. Båda dessa exempel pekar på framtida utvecklingspotential för inlandet och Inlandsbanan.

För i första hand godset, men även persontrafiken, är Inlandsbanan ett självklart alternativ och banan skulle kunna utgöra ett bra alternativ föröverflyttning av trafik. Mora kommun anser att projektet med en upprustning av Inlandsbanan ska genomföras. Det skulle ge Inlandet en viktig injektion och ökade utvecklings-möjligheter.  Att rusta Inlandsbanan skulle även gynna Ostkustbanan. Det krävs dock att man även tänker på tvärförbindelser mellan dessa banor på strategiska platser. En sådan viktig tvärförbindelse är den mellan Mora och Bollnäs som skulle innebära att godstrafik, framförallt timmertrafik, ut mot hamnarna längs ostkusten underlättas och ökar upp möjligheten för persontrafik på de redan idag starkt trafikerade banorna.

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Mora är en knutpunkt för kommunikationer som flyg, järnväg och vägnät vilka alla sammanstrålar i Mora. Genom Mora korsar det nationella stamvägnätets vägar E45 och RV 70 samt järnvägslinjerna Dalabanan och Inlandsbanan. Järnvägen spelar en viktig roll för gods- och persontrafiken. Möjligheterna till tågpendling, har gjort att arbetsmarknadsregionen har vuxit och då människor kan pendla mellan arbets- eller studieorten. Då det finns stora påfrestningar på E45 och RV 70 idag har Trafikverket tillsammans med Mora kommun under en längre tid arbetat med att ta fram ett förslag som kan öka kapaciteten, trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på vägsträckan genom Mora.

Mora och Dalarnas exportnäring kräver flygförbindelser

Ett viktigt nav i Dalarnas infrastruktur är flygplatsen i Mora. Mora-Siljan flygplats betjänar i praktiken de fem nordligaste kommunerna i Dalarna, Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälen. Ett landområde större än Stockholms och Uppsala län tillsammans, med en inhemsk befolkning på drygt 50 000 invånare. För näringslivet är flyget en absolut förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. I ett avlångt land som Sverige behövs flyget då det är överlägset på långa sträckor då tiden är knapp. 

Flygplatsernas närhet till akutsjukhusen i både Mora och Falun är en förutsättning för ambulansflygets viktiga transportmöjlighet av patient- och organtransporter. Akutsjukhusens närhet bidrar vidare till en för Dalarna viktig möjlighet att kompetens som kirurger, doktorer och specialister snabbt kan flygas in till länet och regionen. Landstinget Dalarnas ambulanshelikopter använder Mora-Siljan flygplats som bas och har sedan 2016 full verksamhet på flygplatsen med beredskap dygnet runt för alla akut-transporter. Flygplatsen har även en viktig roll som bränsleförsörjare till operatörer som polis, flygskolning, brandbevakning med mer.

Järnväg, väg och flyg utgör basen för Moras näringsliv

Moras näringsliv har ett behov av en fullgod infrastruktur inom såväl flyg, väg och järnväg. För näringslivet är det nödvändigt att dessa transportvägar finns och att de är snabba, tillförlitliga och säkra. Många av företagen är för sin lokalisering även helt beroende av tillgång till snabba och tillförlitliga förbindelser med utlandet. För att Mora ska få en fortsatt positiv utveckling i hållbar riktning krävs det att finns en väl fungerande infrastruktur som kan tillmötesgå näringslivets och besöksnäringens krav.

En väl fungerande infrastruktur är viktig för samhället i stort, för att bidra till en hållbar tillväxt i hela landet. Det är viktigt att hela landet ges samma förutsättningar att överleva och utvecklas, vare sig det gäller järnvägar, flyg, sjöfart eller vägar. För att hela Sverige ska stå starkt i framtiden måste det finnas en tillförlitlig infrastruktur i hela landet. Det är viktigt att klyftorna mellan stad och land inte växer, skriver Mora kommun i sitt remissvar om det nationella transportsytemet.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Kristina Hållmats Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 31
 • Klas Darlin Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213