Reviderad kommunplan för 2019 innebär ändrade investeringsplaner

6 november 2018

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en reviderad kommunplan för 2019. Bland annat har driftsbudgeten justerats efter den senaste skatteprognosen. Dessutom har investeringsplanerna förändrats.

Mora kommun budgeterar för ett överskott av 32 miljoner för 2019.

Resultatet utgör 2,5 procent av kommunens intäkter av skatter och generella statsbidrag.

För 2020 budgeteras ett resultat av 38 miljoner och för 2021 ett resultat på 46 miljoner.

Den reviderade kommunplanen för 2019 innehåller flera förändringar av de ekonomiska ramarna. Bland annat avsätts fem miljoner för att kunna arbeta med långsiktig hållbarhet.

De ekonomiska ramarna för nämnderna 2019 kommer att förändras när kommunens nya organisation träder i kraft vid årsskiftet. Det kommer i huvudsak att bli ett nollsummespel där medlen omfördelas mellan nämnderna. Vi en utökning av verksamheten förs centralt avsatta medel över.

”Vi ser ut att göra ett bra resultat 2019 och även för de kommande åren därefter. Men det är nödvändigt om vi ska klara alla investeringar framöver. Mora har mycket stora investeringsbehov och det är en svår utmaning”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Därför har också investeringsbudgeten justerats i den reviderade kommunplanen. Tidigare har 60 miljoner avsatts för en eventuell ombyggnad av den befintliga ishallen. Nu ändras det till att 15 miljoner avsätts till arenautveckling för 2019 och 45 miljoner för 2020.

”Det handlar inte bara om ishallen utan vi har många andra behov på idrotts- och fritidssidan, bland annat Prästholmen och den nya rullskidbanan”, säger Anna Hed.

”Vi är Sveriges bästa elitidrottskommun och om vi ska kunna leva upp till det måste vi tänka långsiktigt och möta många behov i framtiden. Tanken är att kunna ta hänsyn till kommunens alla behov av idrottsanläggningar på ett långsiktigt sätt.”

I kommunens investeringsbudget ligger framför allt tre stora satsningar under nästa år:

 • Brandstationen – bygget börjar på allvar 2019 och ska stå klar under nästa år.
 • Köken – en upprutning av kommunens kök påbörjas under 2019, i första hand för skolor och förskolor.
 • Förskoleutbyggnad – i första hand ska förskolan i Våmhus färdigställas och arbetet med Tuvan fortsätta.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213