Så förbättras samspelet mellan politik och förvaltning

8 november 2013

Ämnet är ständigt aktuellt i landets alla 290 kommuner. Följaktligen också i Mora, och därför tog man hjälp av konsulten Axel Danielsson för att öka kunskapen och förståelsen för finliret i "den gyllene zonen".

Så brukar nämligen gränslandet mellan politik och förvaltning kallas när inte uttrycket "gråzonen" används. Vad det i grunden handlar om är vem som har ansvar för vad i den kommunala organisationen. Den enkla principen är att de folkvalda politikerna beslutar medan tjänstemännen verkställer. Men som så ofta låter sig inte verkligheten inordnas i strikta fållor. Det kommer alltid att dyka upp frågor där det kan finnas både skäl och intresse för politiker och tjänstemän att beträda varandras områden. Och det är då man hamnar i "den gyllene zonen", området där samarbetet mellan de två parterna ställs på sin spets.   

- Och framgångsrika kommuner är duktiga på att hantera frågor i den zonen, menar Axel Danielsson.

Axel Danielsson
Axel Danielsson

Han har i många år rest runt i kommunerna för att öka kunskaperna hos politiker och tjänstemän om de skrivna och oskrivna regler som finns i verksamheten. För det visar sig alltid finnas kunskapsluckor när han ställer frågor om vad som faktiskt gäller i olika sammanhang. Inte minst vad kommunallagen stadgar. Den hade han för övrigt plockat valda delar ur och publicerat i ett 45-sidigt kompendium som kursdeltagarna i skepnad av ledande politiker och tjänstemän fick med sig hem.

- Vad som behöver göras även i Mora kommun är att minska "den gyllene zonen". Politiker och tjänstemän måste också ha samsyn om den för att kunna samarbeta förtroendefullt.

Kommuner i förvandling

Han inledde dagen med en bred exposé över utvecklingen på det kommunala området, från 1862 och fram till våra dagar. Under den perioden har antalet kommuner minskat från 2 500 till dagens 290, liksom antalet förtroendevalda. Det var som störst 1951 då 200 000 hade politiska uppdrag, vilket ska jämföras med 2011 då siffran var 38 000.

Den utveckling som ägt rum under senare år har inneburit att allt fler glesbygdskommuner tappar befolkning och att många har svårt att klara sina uppgifter på egen hand.

- Därför tror jag på samverkan i form av gemensamma nämnder eller möjligen kommunalförbund. Men man kan också nöja sig med att köpa eller sälja tjänster mellan kommunerna.

Kommunfullmäktige - viktigast av allt

I den fortsatta genomgången började han uppifrån i den kommunala hierarkin, följaktligen med kommunfullmäktige. Där vill han se att det görs en lista över kommande större ärenden som man vill ha upp våren 2014. Alla ledamöter ska veta detta och majoriteten bör bjuda in oppositionen för att ta fram en tids- och aktivitetsplan i dialog.

- Nämnder och förvaltningar vill gärna roffa åt sig beslut som kommunfullmäktige egentligen ska ta. Man bör också ha i minnet att fullmäktiges ordförande står mycket högre i rang än kommunstyrelsens ordförande.

Att ansvar och befogenheter måste hänga ihop underströk han noga, han nämnde också att han i Moras styrdokument hittat exempel där så inte är fallet. Bland annat där en nämnd har ett mål som står i strid mot gällande speciallagstiftning.

Tove och Anna Visa större bild
Axel Danielsson frågar Tove Färje, kanslichef, och Anne Jernqvist, controller.

Klara beställningar krävs

Budgetprocessen är ett annat område där Axel Danielsson har synpunkter på hur kommunerna borde arbeta.

- Det måste finnas ordentliga underlag innan ramarna går ut. Backa budgetprocessen! Politikerna ska ge klara besked om vilka prioriteringar som gäller och allt ska upp på bordet. Facknämnderna ska kräva besked av kommunstyrelsen om hur den ställer sig till resultatet av de ställda budgetkraven, allt för att undvika "svarta hål" i budgeten. Om pengar fattas måste man ställa produktivitetskrav och jobba smartare, men når man vägs ände där får man vända sig till fullmäktige. Och om det blir kalla handen där återstår bara för en ledamot att överväga sin avgång om han eller hon inte vill ta ansvar för en budget som man anser är underfinansierad. Viktigt är också att ledningsgruppen är samstämd i budgetfrågor, att alla står bakom den. Det krävs  samsyn över förvaltningsgränserna, allas krig mot alla måste undvikas.

En nämnd ska ha en tydlig beställning från fullmäktige, men något som han ofta sett i kommunerna är att fullmäktige beställer mer verksamhet än man anslår pengar till. Om det sker ska nämnderna, sedan man givetvis gjort allt i sin makt för att komma in i ramen, skicka en bekräftelse på läget.

Bolag och nämnd styrs likartat

Kommunala bolag avhandlades också och här underströks att kommunfullmäktige ska styra bolagen precis som man styr nämnder. Bolagsordningarna måste innehålla de kommunalrättsliga principer som gäller och fullmäktige ska varje år granska verksamheten så att den stämmer med bolagsordningen. Gemensamma nämnder tycker Axel Danielsson är ett bra sätt att skapa skalfördelar. Men en strategi för det är klokt att ha och avtalen kan behöva rensas.

En vanlig fråga som han får vid sina möten med politiker är den om ansvaret som ledamot i en nämnd. Och hans svar är att man där har ett personligt ansvar, att man ska följa upp verksamheten men inte som enskild ledamot gå in och "peta" i den.

- Att till exempel gå in i skolan utan vidare har man inte rätt till, bara om man gör det på nämndens uppdrag. Ordföranden är dock undantagen från den regeln. 

Det var en nyttig genomgång som gavs under heldagen på Moraparken. Politiker och ledande tjänstemän fick en välgörande uppfräschning av regelverken, goda råd, och tips om detaljer som behöver rättas till i vissa dokument.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 november 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213