Stark delårsrapport ger starkt helårsresultat

5 september 2012

Noteringar från kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-04

Resultatet efter årets första sju månader uppgick till +55.6 mkr medan helåret beräknas ge ett lägre överskott, +39.2 mkr. Siffror som kräver förklaringar.

Delårsrapportens sju månader ser vid första anblicken imponerande ut, men en stor del utgörs av engångsintäkter. Så här fördelas resultatet (belopp i mkr):

Budgeterat resultat 7 månader(jan-juli) 7.5
Minskade personalsociala avgifter, AFA 20.0
Ökade skatteintäkter/minskade statsbidrag 4.2
Ej fördelade medel, struktur- & planeringsreserv 8.2
Övrigt finansförvaltning 6.4
Ökade pensionskostnader -1.6
Förbättrat finansnetto 4.0
Överskott styrelsens och nämnders verksamhet 6.9
Periodens resultat 55.6
Därav öronmärkning till pensioner -3.5
Resultat 52.1

AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 11.7 mdr i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008. Av beloppet faller alltså 20.0 mkr på Mora kommun och utgör därmed den största, men inte enda, engångsintäkten. Att plusposterna i allt väsentligt är av den karaktären innebär att de inte kan användas för ny eller utökad verksamhet.

 

Prognosen för helåret stannar på +39.2 mkr och fördelas enligt följande:

Budgeterat resultat 2012 10.7
Återbetalning AFA premier 2007/2008 20.0
Ökade skatteintäkter/minskade statsbidrag 8.4
Förbättrat finansnetto 6.1
Övrigt finansförvaltning 0.3
Nämnder och styrelsen -6.3
Prognostiserat resultat 39.2
Därav öronmärkning för pensioner -6.0
Resultat 33.2

De huvudsakliga förändringarna från delårsrapporten är att "Ej fördelade medel, struktur- & planeringsreserv" (8.2 mkr) antas vara förbrukade vid årsskiftet. Socialnämndens underskott förväntas öka med -2.5 mkr, samtidigt som kommunstyrrelsen överskott på +5.7 mkr i slutet av juli minskar till 3.7 mkr. Nedskrivningar av fastigheter bidrar med -0.8 mkr, licenskostnader för IT-enheten med -0.7 mkr och gymnasiennämnden ser ut att tappa -0.8 mkr på grund av minskat elevantal.  

Se utförlig delårsrapport och helårsprognos

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige

Kommunalisering av hemsjukvården

Alla länets kommuner tycks vara ense om det förnuftiga i att hemsjukvården överförs till dem från landstinget. Det anses vara en bättre lösning både för patienterna och samhällsekonomin. Personalen erbjuds att gå över till kommunen enligt överenskomna regler, tilläggas ska dock att läkarinsatser samt insatser för specialistfunktioner och habiliteringsinsatser inom ordinärt boende även fortsättningsvis ska skötas av landstinget.

Övertagandet sker formellt från 2013-01-01 och innebär en skatteväxling mellan landstinget och kommun om 23 öre. Mora kommun tillförs därigenom 10 180 tkr, ett belopp som tillförs socialnämndens budgetram. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till kommunaliseringen, slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Tillbyggnad av restaurang på kajenområdet

Nuvarande lokal ägs av kommunen och hyrs av Strand kök och bar AB. En renovering genomfördes inför tillträdet 2009 och efter en tid ville hyresgästen utveckla verksamheten, vilket kräver en tillbyggnad. En sådan beslutades därför av kommunfullmäktige till en kostnad av 4 mkr. Men bygglovet överklagades och därför har särskilda ljudanpassningar tillkommit, vilket ökat kostnaden till 6 mkr. Den, liksom kostnaderna för ränta, avskrivning, underhåll, administration och skötsel av befintliga lokaler och tillbyggnaden, täcks av hyresgästen via ett tioårigt hyresavtal.

Kommunstyrelsen tillstyrkte investeringen, kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Motion - utredning om införandet av bygdepeng

Bakom motionen står Vänsterpartiet som vill försöka vända den negativa befolkningsutvecklingen i byarna. Därför skulle man vilja ge byarna ett belopp som de själva får förfoga över. Storleken skulle bestämmas av den sittande majoriteten för varje mandatperiod.

Motionen ansågs besvarad med motiveringen att arbete redan bedrivs i byutvecklingsgrupper och att Dalarnas Regionala Serviceprogram finns tillgängligt för att stävja avfolkningen. Det pågår också arbete med att undersöka hur engagemanget, delaktigheten och demokratiarbetet kan förstärkas. Även utvecklings- och informationsmöten genomförs ute i byarna.

Motioner om cykelvägar

Moderaterna har i en motion föreslagit att en plan tas fram som visar när och var invånarna kan utnyttja ett heltäckande nät av cykelbanor i hela kommunen. Kristdemokraterna å sin sida vill se en gång- och cykelväg mellan den norra utfarten i Kråkberg och avfarten till Bonäs-Våmhus.

Båda motionerna ansågs besvarade eftersom det finns ett samarbetsavtal med Trafikverket inom ramen för Genomfart Mora och i det avtalet beaktas även gång- och cykelvägar. Finansieringen ombesörjs av Trafikverket.

Motion om omsorgspris

Kristdemokraterna har genom Birgitta Sacrédeus motionerat för att ett sådant pris ska inrättas i Mora. Det ska utdelas till personer som gjort ett gott arbete och priset skulle därigenom bidra till en mer positiv inställning till vård- och omsorgssektorn.

Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, eftersom man inte tror att den skulle ge några positiva effekter. Dessutom skulle det inte vara enkelt att värdera vem som ska väljas till pristagare.

Även kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Motion - Ställplats för husbilar

Moderaterna föreslår att den så kallade cirkusplatsen på Tingsnäs görs till en ställplats med servicestation för latrintömning samt färskvattenpåfyllning.

Kommunstyrelsen avslog motionen med motiveringen att det i princip skulle handla om campingverksamhet och hänvisade till att det finns en campinganläggning i centrala Mora. Men man anser också att frågan bör aktualiseras i den kommande centrumutvecklingsplanen.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.

Planprogram för sport- och rekreationsområdet Prästholmen

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ett par konsultföretag utarbetat planprogrammet, där plats bör finnas för följande byggnader/aktiviteter:

  • Ishockey, för spel i Elitserien (FM Mattsson Arena)
  • Träningshall för ishockey, konståkning och andra isaktiviteter
  • Simhall, 25-metersbassäng som idag
  • Gym i anslutning till simhallen
  • Tennishall, i samma omfattning som idag
  • Multihall för gymnastik, innebandy m m
  • Plats för ytterligare någon idrottshall i framtiden.

Planen behandlar självfallet också angöringsvägar, gång- och cykelstråk, utomhusaktiviteter och befintliga anläggningar samt hur de kan utvecklas i framtiden. 

- Planen är ett inriktningsdokument som senare ska bli en detaljplan, förklarar kommunalrådet Peter Helander.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna programmet som tillsammans med samrådsredogörelsen är underlag för det fortsatta arbetet. En referensgrupp ska också tillsättas för det fortsatta planarbetet, i gruppen ingår ledamöterna i plan- och serviceutskottet, kommunalråden och byggnadsnämndens ordförande.

Anställning av chef för stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa, tillika stadsarkitekt

Ny förvaltningschef blir nuvarande stadsarkitekten Tommy Ek. En omorganisation görs dessutom som innebär att tre enheter bildas för vardera bygg-, plan- och kartfrågor.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att fullfölja tillsättningen av chef för stadsbyggnadsförvaltningen tillika stadsarkitekt genom att anställa Tommy Ek.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 september 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213