Två alternativa platser för ny brandstation

18 december 2013

Beslut i korthet vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-17

Sedan 2010 har diskussioner förts om olika alternativ till lokalisering av en ny brandstation. Totalt har nio platser studerats och nu återstår bara två. Men alternativen är tre.

2010 var Sandängarna huvudalternativet, särskilt som det då fanns planer på en ny genomfartsled från E45 till Rv 70. Men de planerna har skjutits på en synnerligen obestämd framtid och dessutom gjorde länsstyrelsen tummen ned för Sandängarna med tanke på översvämningsrisken. Året därpå tillsattes en lokaliseringsutredning som studerade åtta tänkbara platser som en efter en strukits från listan.

De nu återstående alternativen är alltså tre:

  • Om- och tillbyggnad av nuvarande brandstation
  • Rivning av nuvarande brandstation och nybyggnad på samma plats
  • Nybyggnad på Örjastäppan

Samtliga tre uppfyller kraven på insatstid, flygplatsens krav och innebär heller inga organisatoriska förändringar av brandkåren.

I dagsläget lever brandstationen på lånad tid, eftersom brister i luftkvaliteten har konstaterats och det dessutom finns sprickor i bjälklaget.

Kommunstyrelsens beslut blev att uppdra till kommundirektören att utreda de tre alternativen med beskrivning av dimensionering, kostnader och vilket läge som är mest fördelaktigt.

Rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid

2006 antogs en policy om rökfria arbetsplatser i den kommunala organisationen och nu har en ny komponent tillkommit. Det är "rökfri arbetstid", vilket innebär att anställda endast får röka under lunchrasten. Under de åtta timmar som utgör arbetstid får man alltså inte röka överhuvud taget.

Detta fastslås i en ny policy som beslutades vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2014

Verksamhetsplanen består av fyra målområden med sammanlagt sex strategiska mål som i sin tur har ett stort antal aktiviteter knutna till sig.

Kommunstyrelsens interna budget omsluter 89.8 mkr, vilket ska jämföras med den tilldelade ramen 86.6 mkr. Differensen utgörs av följande poster:

  • Struktur löner 1.4 mkr
  • Osäkerhet ökad kostnad kollektivtrafik 1.4 mkr
  • Underskott hyror för kostverksamheten 0.4 mkr 

Se hela verksamhetsplanen och budgeten här

Utökat driftsbidrag för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

Stiftelsen bildades av Mora kommun 1971 och har sedan ett antal år tillbaka ett årligt kommunalt driftsbidrag på 150 tkr. Det räcker dessvärre inte till för att åstadkomma ett nollresultat, för 2013 beräknas ett underskott på 70 tkr. Dessutom finns ett ackumulerat underskott på 593 tkr och en vattenpump som gett upp och måste ersättas till en kostnad av ca 30 tkr. Sammantaget har denna situation gjort att stiftelsen vänt sig till kommunen med en begäran om  ökat driftsbidrag samt ett tillskott för att hantera det ackumulerade underskottet.

Kommunstyrelsen beslutade att ge stiftelsen ett engångsbelopp på 650 tkr för att stärka ekonomin. Beloppet tas ur utvecklingsmedlen för 2013. Däremot blev det avslag på begäran om ökat driftsbidrag.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213