Två byggprojekt fick klartecken för start

26 juni 2013

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-25.

Planeringen för ett nytt resecentrum har pågått sedan våren 2011 och med dagens beslut kan nu spaden äntligen sättas i marken. Under resans gång har förutsättningarna ändrats en del i och med att Dalatrafik går in med ca 16 mkr för att bli ägare till den nya bussterminal som ingår. I och med detta har projektet utökats från ca 33.5 mkr till ca 50 mkr vilket ger förutsättningar att ytterligare lyfta anläggningen.

Under hösten kommer byggnationen att starta och den beräknas vara klar under hösten 2014. Trafikverkets del av resecentrum består i en förlängning och höjning av sidoplattformen vid spår 1 så att den i färdigt skick blir ca 350 meter lång. Dessa arbeten upphandlas separat av verket och den nya plattformen ska vara färdigställd under våren 2014.

Finansieringen av Moras nya resecentrum ser ut på följande sätt:

Tillväxtverket (EU-medel) 11 mkr
Region Dalarna 2.5 mkr
Mora kommun 20 mkr
Dalatrafik 16.5 mkr
Summa finansiering ca 49.5 mkr

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna byggstarten enligt tjänsteförslaget.

Utbyggnad av terminalen vid Mora-Siljan flygplats

Efter närmare 33 år, flygplatsen invigdes i september 1980, har det blivit dags med en rejäl ombyggnad och därmed en välbehövlig uppfräschning. En annan - minst lika viktig - anledning är att terminalen bara är anpassad till plan med maximalt 50 passagerare. Ett antal som de senaste vintrarna överskridits med råge, eftersom Ängelholmstrafiken körts med plan som tar 74 passagerare. Större passagerarutrymmen, bättre plats för säkerhetskontroll, bagagehantering och incheckning behövs alltså, liksom bättre anpassade utrymmen för passkontroll och tull.

Statlig medfinansiering har sökts från Trafikverket med 2 mkr och beslut därifrån väntas i augusti 2013.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till tekniska nämnden att projektera och upphandla utbyggnaden. Investeringskostnaden beräknas till 11.25 mkr och inryms i kommunens investeringsbudget.

Strategisk fastighetsförvaltning

Samarbetet mellan kommunen och det helägda fastighetsbolaget Morastrand AB kommer att förändras framöver i flera avseenden. En renodling av rollerna kommer att ske så att Morastrand AB ska äga och förvalta bostäder och vissa särskilda boenden och särskilt beslutade förvaltningsfastigheter. Kommunens tekniska nämnd ska äga och förvalta kommunens verksamhetsfastigheter och vara beställare vid konkurrensutsättning av den uppdragsverksamhet som Morastrand AB hittills utfört åt kommunen.

Tekniska nämnden får nu i uppdrag att konkurrensutsätta fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, skötsel av gata/park samt lokalvård. Starten för det nya verksamhetsupplägget är planerat till 2015-01-01, utom lokalvård som ska gälla från 2014-01-01.

Som en följd av detta ska bolagsordning och ägardirektiv för Morastrand AB ses över och revideras. En politisk styrgrupp ska dessutom utses för att samordna genomförandet av förslagen samt för att utveckla kommunens samlade fastighetsverksamhet.

Ärendet går vidare till beslut i kommunfullmäktige efter sommaren.

Planprogrammet för Noret norra godkändes

Området ligger norr om lasarettet och omfattar 77 ha som inköptes 2004. Tanken är att bland annat exploatera det för bostäder och därför har ett planprogram i fyra etapper tagits fram. I korthet innebär etapperna följande:

Etapp 1: Helikopterlandningsplats på parkeringsgaraget.

Etapp 2: Bostäder från en föreslagen cirkulation vid Rolf Ericson bil ner till och med lasarettets parkering.

Etapp 3: Omfattar själva lasarettsområdet och en planerad framtida utbyggnad av lasarettet.

Etapp 4: Ytterligare bostäder norr om infarten till den föreslagna cirkulationen.

Centrumutvecklingsplanen godkändes

Arbetet med planen påbörjades 2011 och har genomförts i samarbete mellan kommunen, större fastighetsägare, köpmän, Vasaloppet, Trafikverket, Dalatrafik, politiker och tjänstemän. Möte med allmänheten har också hållits och planen har dessutom ställts ut på Kulturhuset.

Planen är ett visionsdokument som består av fyra delar: Analys, Stadsbyggnadsvision, Förslag och Förverkligande. Tanken är att den ska utgöra ett underlag för fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Kommunstyrelsen godkände centrumutvecklingsplanen och uppdrog till kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag för beslut kring fortsatt arbete med genomförandefrågorna.

Reglemente för föreningsbidrag

Vid marssammanträdet i år beslutade kommunstyrelsen att ett nytt och mer ändamålsenligt reglemente ska tas fram. Arbetsgrupp och styrgrupp tillsattes och workshops har genomförts, både med styrgruppen och med representanter för samtliga föreningar.

Kommunstyrelsen beslutade att det framtagna förslaget ska remitteras till kulturnämnden och tekniska nämnden under sommaren för att kunna beredas i kommunstyrelsen den 10 september.

Läs mer här

Ny tjänst vid socialförvaltningen

Från socialnämnden har påtalats behovet av att anställa en verksamhetsutvecklare. Han/hon ska med hjälp av olika faktaunderlag för analys, planering, mätning av måluppfyllelse, regionala och nationella jämförelser se till leverera information så att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt med hänsyn till de resurser som tilldelats.

Den ekonomiskt hårt trängda nämnden saknar själva möjlighet att finansiera denna tjänst och därför beslutade kommunstyrelsen att göra det under hösten 2013. Nästkommande år ska kostnaderna rymmas i socialnämndens budget.

Samarbetsavtal med Mora IK

Sedan säsongen 2009-2010 har kommunen haft ett samarbetsavtal med klubben, innebärande att man för ett årligt belopp av 500 000 kronor haft tillgång till ett antal faciliteter. Exempelvis reklam- och annonsplatser, fribiljetter till matcherna, konferensutrymmen och förtäring vid företagsträffar, tillgång till loge vid vissa matcher.

Något beslut fattades inte vid sammanträdet, istället beslutades att ett nytt avtalsförslag ska tas fram för beslut vid sammanträdet den 10 september i år.

Ny näringslivs- och utvecklingschef

Kommunstyrelsen beslutade anställa Margareta Hallander till den ledigförklarade tjänsten. Hon börjar sin anställning den 15 september 2013.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213