Två nya chefer, "nattis" och utökad ram för socialnämnden

12 juni 2013

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-11.

Till en helt ny befattning som kommunikationschef har Viveka Leksell rekryterats medan Johan Szymanski, tillförordnad chef för Mora Brandkår, blir ordinarie brandchef. 

Viveka Leksell är född 1953 och har efter civilekonomexamen 1977, interfolierat med diverse kompletterade utbildningar, arbetat med kommunikationsfrågor i kommunal, statlig och privat verksamhet. Närmast kommer hon från befattningen som kommunikationschef i Sundbybergs kommun. Hon började sin tjänst i Mora den 10 juni.

Johan Szymanski (född 1985) är utbildad brandingenjör och har tjänstgjort som vice brandchef i Mora sedan 2009. I december 2012 gick han in som tillförordnad brandchef och blir från den 15 juni ordinarie brandchef i kommunen.

Kommunplan 2014

Kallades tidigare för budget och för 2014 fick den två tillskott vid dagens sammanträde. Dels beslutades att nattöppen barnomsorg ("nattis") ska bli verklighet, dels så har kommunstyrelsen tagit intryck av vädjanden från socialnämnden om en ramökning för att klara de stora behoven inom äldreomsorgen.

- Vi blir allt fler som lever längre och det ställer högre krav på våra resurser, förklarar kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Därför höjer vi socialnämndens ram med 8 mkr.

Trots att högkonjunkturen verkar avlägsen anser han att kommunen kommer att ha en stark ekonomi även fortsättningsvis. Men han erkänner att utmaningarna är större numera:

- För åren 2013-2015 räknar vi med ökade skatteintäkter i storleksordningen 95 mkr. Men om vi antar att lönehöjningarna blir 3 % så förbrukas närmare 65 mkr bara där under treårsperioden. Kvar är då ca 30 mkr som ska täcka övriga kostnadsökningar. Då ska man också beakta att vi redan i år gett skolan ca 7 mkr extra, satsat ytterligare ca 3 mkr på bredbandsutbyggnad, gett IS/IT ca 4 mkr och socialnämnden ca 7 mkr. Det innebär att vi spenderat ca 22 mkr av tillgängliga 19 mkr. För 2014 finns en restpost kvar på 9 mkr, varav 8 mkr ska gå till socialnämnden. Och när vi går in i 2015 återstår knappt 4 mkr. Våra ekonomiska resurser ser alltså ut att räcka till, men vi behöver komma ner i ram 2013. 

Negativa avvikelser i årets första verksamhetsuppföljning

Efter årets första kvartal ser prognosen tämligen mörk ut för det innevarande året. I budgeten räknade man med ett plus på 10.9 mkr, en siffra som nu skrivits ner till -6.9 mkr. En viktig faktor i det sammanhanget är negativa avvikelser i tre nämnder; socialnämnden (-7.5 mkr), gymnasienämnden (-4 mkr) och för- och grundskolenämnden (-4 mkr). Ytterligare ett par miljoner faller på tekniska nämnden (-1.5 mkr) och kommunstyrelsen (-0.7 mkr).

Likviditeten förväntas vara god till och med juni månad men försämras därefter på grund av investeringar i energitjänsteprojektet och köp med tillhörande renovering av ishallen. Ett upplåningsbehov kommer därför att aktualiseras under andra halvåret, hur stort kan dock inte bedömas i dagsläget.

Hela VUP 1 kan du läsa här:

Verksamhetsuppföljning med prognos, perioden januari-mars 2013

Energitjänsteprojektets styrgrupp och direktiv fastställda

Styrgruppen kommer att bestå av kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S), 1:e vice ordförande Anna Hed (C) och 2:e vice ordförande Malin Höglund (M. Gruppens uppgift är att leda och styra projektet, samt prioritera aktiviteter.  Dessutom ska rapportering löpande lämnas till kommunstyrelsen.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213