Vattenledningsförening söker kommunal borgen från Mora kommun

27 augusti 2018

Oxbergs Norra Vattenledningsförening har ansökt om en kommunal borgen för ett banklån på 2 miljoner kronor. Lånet ska finansiera åtgärder som leder till en hållbar vattenhantering i Oxberg.

I Oxberg finns två vattenledningsföreningar, Norra och Södra vlf. Sedan år 2008 har den norra föreningen haft anmärkningar om för hög flouridhalt i dricksvattnet. I samarbete med Moravatten och Nodava har förstudier gjorts med åtgärdsförslag om att bygga en ny anläggning som blandar upp vattnet från Södra vlf för att förbättra dricksvattnets kvalité. Moravatten är ett kommunägt bolag och köper vatten från Oxbergs Norra vlf till tre av sina fastigheter, vilket varit ett av huvudskälen bakom engagemanget i förstudien.

Åtgärdsprogrammet innebär en investering för föreningen på 2,4 miljoner kr. Oxbergs Norra vlf har beviljats banklån på 2 miljoner kronor under förutsättning att föreningen beviljas kommunal borgen. Enligt kommunens finanspolicy ska kommunal borgen bara lämnas till företag inom kommunkoncernen, men då Moravatten köper vatten av Oxbergs Norra vlf förslås därför ett undantag eftersom alternativen blir för kostsamma. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunal borgen vilken för närvarande är 0,3 %, i enlighet med kommunens finanspolicy.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunal borgen kan övervägas utifrån följande förutsättningar.
  1. Åtgärden ska genomföras inom ett område som kan omfattas av 6§ Lagen om allmänna vattentjänster. Krav på allmän vatten- och avloppslösning skulle kunna bli fallet om föreningen inte kan lösa situationen.
  2. Den nya anläggningen som byggs kommer att betinga ett bestående värde som kan ingå som säkerhet.
  3. Kommunens bolag, Moravatten AB, är ansvarig för leverans av vatten till de tre fastigheter som ingår i verksamhetsområdet. Att lösa detta på annat sätt än genom Oxbergs Norra vlf blir kostsamt.
  4. Kommunens krav på gäldenär regleras via avtal.
Förslaget om att Mora kommun ingår borgen för Oxbergs Norra vattenledningsförening kommer att beredas under kommunstyrelsens nästa sammanträde den 28 augusti.
Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213