Verksamhetsprognos med positiva förtecken

3 maj 2011

Även 2011 ser ut att bli ett år med plus på sista raden, låt var på en lägre nivå än 2010. Den verksamhetsprognos som lämnades vid dagens sammanträde pekar på att årsresultatet kommer att uppgå till +17.2 mkr vilket är 0.5 mkr bättre än vad som förutskickades i budgeten. Skillnaden kan tyckas liten med tanke på att skatteintäkterna antas bli 5.5 mkr högre än budget och anledningen finns att söka i två nämnder som förväntas överskrida sina ramar för 2011.

Kommunstyrelsen

Den största summan faller på kommunstyrelsen (-3.473 mkr) och här är det ökade kostnader för arvoden och sammanträden som utgör den största delen
(-1.62 mkr). Utvecklingsenheten svarar för -670 tkr, i huvudsak fördelat på kostnader för nytt intranät och mer resurser till kommunens styrsystem. Kostenhetens verksamhet visar på -583 tkr på grund av genomförda kock- och kokerskeutbildningar. Personalenheten ser också ut få visa röda siffror (-600 tkr)beroende på underskott i ledarutvecklingsprogrammet och rekrytering av ny personalchef.

Till detta kommer Överförmyndaren som på grund av ökat behov av gode män kommer att dra över budgeten med ca -500 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att undvika underskott i kommunstyrelsens helårsprognos.

Eftersom arvoden och sammanträden är fastställda sedan tidigare kan dock det överdraget inte komma i fråga för besparingsåtgärder, vilket innebär att hela beloppet måste tas hem utanför den politiska verksamheten. 

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden överdrag beräknas till -1.7 mkr som en följd av att stadsnätet kommer att tas över från nuvarande ägare. 

 

Klicka här för att se hela verksamhetsuppföljningsprognosen

 

Ungdomsvärdar blir verklighet i Mora

Sedan tidigare finns 1.56 mkr på ett konto i kommunen, pengar som staten bidragit med för bildandet av en ungdomsbrandkår. Någon sådan kom aldrig att se dagens ljus och därför beslutade kommunstyrelsen att beloppet i stället ska gå till ungdomsvärdar enligt den modell som utvecklats i Värmdö. Kulturnämndens begäran om ytterligare 1.65 mkr till projektet avslogs.

"Värmdöpolarna" utgörs av arbetsledare som är anställda på socialkontoret samt 18 ungdomar mellan 17 och 20 år. Hälften av ungdomarna har sökt själva och hälften fått erbjudande från socialnämndens ungdomsgrupp. Teamet är mobilt tack vare att en buss disponeras och syftet är att skapa en lugnare stämning bland ungdomar på stan och att utbilda ungdomar till ansvarsfulla ledare. 

I Moravarianten föreslås ansvaret ligga hos ungdomssamordnaren, kopplingen till socialtjänsten ska ske genom avrapportering till en socialsekreterare. Två ungdomsombud ska anställas och verksamheten förläggas till Rosa huset. Ungdomsombuden utbildas enligt Värmdös modell och får dessutom en kompletterande utbildning för att kunna tjänstgöra som ordningsvärdar vid olika arrangemang. Ett antal "polare" kommer självfallet också att utbildas.

Projektet är treårigt och kostnadsberäknat till 3.15 mkr. Det innebär att 1.65 mkr (550 tkr/år) för närvarande är ofinansierat.

Nytt skolskjutsregelemente

Det som hittills funnits upphävdes och det nya, som utformats av Dalatrafik med tillägg av lokala regler enligt förslag från för- och grundskolenämnden, antogs.

Ny kollektivtrafikmyndighet i Dalarna

Kommunstyrelsen beslutade godkänna att Region Dalarna ska ha denna nya roll från 2012-01-01. Ett villkor är dock att länets övriga kommuner och landstinget fattar ett likalydande beslut. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213