Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär

Laglighetsprövning 

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen och som namnet antyder är det beslutets laglighet som prövas. Prövningen görs av förvaltningsrätten i Falun.

Vem kan överklaga?

Alla kommunmedlemmar kan överklaga beslut genom laglighetsprövning.

Hur överklagar man?

Vill man överklaga ett beslut ska det ske skriftligt. Den som överklagar måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför beslutet anses felaktigt.

 

Förvaltningsrätten ska upphäva beslutet om:

1.      det inte har kommit till på lagligt sätt,

2.      beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3.      det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4.      beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Tid för överklagandet

Överklagan ska skickas till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.  

Adress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

791 21 Falun

 

Förvaltningsbesvär

Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Ett förvaltningsbesvär prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Prövningen görs av överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen, tingsrätten eller förvaltningsrätten.

Den som beslutet kan anses ha gått emot ska i samband med beslutet lämnas en upplysning om hur överklagan ska ske, inom vilken tid och var överklagan ska skickas. Ett överklagat beslut kan efter en prövning innebära att ett beslut upphävs, ändras eller kvarstår.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och den som beslutet anses ha gått emot kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas (adresseras) till den överprövande instansen men lämnas till den myndighet inom kommunen som fattat beslutet. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt hur den överklagande vill att beslutet ändras.

Tid för överklagandet

Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill överklaga fick del av det. Är överklagan insänd inom rätt tid skickas överklagan till överprövande instans. Om överklagan inkommer efter tre veckor avvisas överklagan. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Mora kommun Fredsgatan 16
    792 80 Mora
    Växel: 0250-260 00
    Fax: 0250-186 42

    Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213