Politisk organisation

Efter valet till kommunfullmäktige 2018 har MoraAlliansen bildat majoritet och kommer att styra kommunen under kommande mandatperiod. MoraAlliansen består av Centerpartiet, Moderaterna, Morapartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Politisk plattform 2019-2022

 

Kommunfullmäktige (KF)

Har 41 ledamöter och är det högsta beslutande organet i kommunen. Kan sägas vara kommunens ”riksdag”.

 • Fastställer budget, skatt, taxor, lån och borgensåtaganden
 • Väljer ledamöter i nämnder/styrelser
 • Godkänner årsredovisning och avgör frågan om nämnders och styrelsers ansvarsfrihet
 • Fastställer reglementen för nämnder och styrelser
 • Avgör frågan om kommunala folkomröstningar

Kommunfullmäktiges arbetsordning

 

 

Revisionsreglemente

 

Kommunstyrelsen (KS)

 • Utgör kommunens ”regering”, har 11 ledamöter och är det ledande politiska förvaltningsorganet
 • Ansvarar för kommunkoncernens utveckling och samordning
 • Leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter 
 • Är även kommunens arbetsmarknadsnämnd, räddningsnämnd och krisledningsnämnd.                                                              

Detta innebär arbete med bl a:

 • Demokratiutveckling
 • Översiktlig planering
 • Mark- och bostadspoitik
 • Informations- och kommunikationsfrågor
 • Energiplanering
 • Utveckling av brukarinflytandet

Nämnder

De kommunala nämnderna beslutar i frågor

 • som berör förvaltningen ( t ex anställningar, inköp, egendomsförvaltning)
 • som de i lag eller annan författning skall handha (t ex bygglov, bistånd, skolfrågor)
 • som kommunfullmäktige delegerat till dem.

Nämnderna bereder KF:s ärenden och ansvarar för att KF:s beslut verkställs. 

Mer information om nämndernas verksamhet finns i nedanstående reglementen: 

Byggnadsnämnden

För- och grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Kulturnämnden

Miljönämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213