Revision

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten.

 

Revisorernas uppdrag:

  • Regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, ägardirektiv och reglemente.
  • Revision ska utföras på ett oberoende sätt.
  • Revisorerna genomför basgranskning, granskning av delårsrapport och årsredovisning och fördjupade granskningar.

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt (opartiskt och sakligt) och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av styrelsen, nämnder och beredningar.

Revisorernas uttalande och bedömning finns i revisionsberättelse och granskningsrapport. Det är även en ambition i revisorernas arbete att de olika granskningsinsatserna kan användas av verksamheterna själva, för att åstadkomma effekter i den egna förbättringsprocessen.

Revisionens rapporter

Varje år granskar revisorerna kommunens årsredovisning. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året.

Resultatet av de granskningar som genomförts av kommunens revisorer presenteras i revisionsrapporter. 

Här kan du läsa revisionsrapporterna >>

Revisionens ledamöter

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer.

Ordföranden är alltid en person som kommer från den politiska oppositionen. Den politiska majoriteten har alltid en minoritet i revisionen. I sitt uppdrag är revisorerna strikt neutrala när det gäller partipolitik.

Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet.

Ledamöter

  • Inge Tomt (S), ordförande
  • Mats Leijon (C), 1:e vice ordförande
  • Susanne Halén (V)
  • Helen Ekstam (M)
  • Torbjörn Roos (MOP)

 

Kontaktuppgifter
Namn Telefon E-post
Inge Tomth (S), ordförande 070 397 54 42 This is a mailto link
Mats Leijon (C), 1:e vice ordförande 070-660 14 30 This is a mailto link
Susanne Halén (V) 070-367 75 47 This is a mailto link
Helen Ekstam (M) 070-605 94 56 This is a mailto link
Torbjörn Roos (MOP) 073-062 41 84 This is a mailto link
 
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213