Styrdokument

Strategier

En strategi anger på vilket sätt, vilka åtgärder eller metoder, kommunen ska uppnå specifika mål.

 Strategisk plan 2015-2018

Näringslivsstrategi

 Träbyggnadsstrategi

E-strategi

Trafikstrategi

Strategi Hållbara Mora

 

Program

Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.

 

Dagvattenprogram

Handikappolitiskt program 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Ungdomspolitiskt program

Bostadsförsörjningsprogram

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018

 

Planer

En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och innehåller exempelvis ansvar.

  

Befolkningsprognos 2013-2033

Kommunplan 2018

Miljö- och naturvårdsplan

Serviceplan 2015 -2017

 Översiktsplan

Plan, vatten och avlopp

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan alkohol narkotika doping tobak (andt) 2017-2020

Policydokument

En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år.

Finanspolicy

Informationspolicy

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Alkohol och droger - policy och rutin

Vatten- och avloppspolicy

 

Riktlinjer 

En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.

Riktlinje för Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation

Riktlinjer för inköp och upphandling

Riktlinjer för exploateringsverksamhet

Riktlinjer om jäv, bisyssla, muta och otillåten påverkan

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal'

Riktlinjer - Arbetsintegrerande socialt företagande

 

Föreskrifter

Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordning.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Karta förbud mot alkoholförtäring

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Djurhållning

 

Samverkansavtal

Mora kommun samverkar med Orsa och Älvdalens kommuner i ett antal gemensamma nämnder. Hur samverkan ska gå till regleras i avtal som antagits av respektive kommuns kommunfullmäktige.

 

Gemensamma gymnasienämnden

Gemensamma servicenämnden IS/IT

Gemensamma servicenämnden Lön

Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning

Gemensamma språktolknämnden

Mora Orsa Miljönämnd

Samverkansavtal med Polisen

 

Reglementen

Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna. Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om revisionens reglemente samt arbetsordning för kommunfullmäktige.

Reglemente - Arbetsordning fullmäktige

Reglemente - Arkiv

Reglemente - Byggnadsnämnden

Reglemente - Föreningsbidrag

Reglemente - För- och grundskolenämnden

Reglemente - Gemensam gymnasienämnd

Reglemente - Gemensam servicenämnd i Mora, IS/IT

Reglemente - Gemensam servicenämnd i Älvdalen, lön/faktura

Reglemente - Gemensam social myndighetsnämnd

Reglemente - Instruktion arbetsutskott

Reglemente - Intern kontroll

Reglemente - Kommunstyrelsen

Reglemente - Krisledningsnämnd

Reglemente - Kulturnämnden

Reglemente - Miljönämnden

Reglemente - Nämnd för kostsamverkan

Reglemente - Revisionen

Reglemente - Skolskjuts

Reglemente - Socialnämnden

 Reglemente - Språktolknämnden

Reglemente - Tekniska nämnden

Reglemente - Valnämnden

Reglemente - Överförmyndare

 

Bolagsstyrning

För de kommunala bolagen motsvarars reglementen av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Morastrand AB

Bolagsordning

Ägardirektiv

 

Moravatten AB

Bolagsordning

Ägardirektiv

 

Nodava AB

Bolagsordning

Ägardirektiv

 

Siljansutbildarna AB

Bolagsordning

 

Arvoden och kommunala stöd

Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill uppkomna omkostnader.

Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar.

Ersättning till förtroendevalda från och med 1 januari 2015

 

Stadgar

Mora kommuns miljöpris

Mora kommuns kulturpris

Mora kommuns kulturstipendier

Mora kommuns demokratistipendium

 

Taxor och avgifter

Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas av fullmäktige.

Avgifter för kopiering m.m. av allmänna handlingar

PBL-taxa

Taxa för brandkåren

VA-taxa, anläggningsavgift

Beräkningsmodell för anläggningsavgift för anslutning utanför verksamhetsområde

Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2017

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler

 

Övriga styrdokument

 Medborgarlöfte

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213