Enkelt avhjälpta hinder

Boverket har tagit fram tillämpningsregler, föreskrifter, om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser (BFS2003:19 HIN).

Syftet med föreskrifterna är att öka tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i och till befintliga publika lokaler såsom t ex butiker, möteslokaler, restauranger, biografer, idrottsanläggningar, skolor och bussterminaler.

Vad är enkelt avhjälpta hinder

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.

Ansvar för att kraven uppfylls

Det är husägarna respektive markägarna som har ansvaret för att de enkelt avhjälpta hindren undanröjs. Detta innebär att ägarna har ansvaret för att hinder i den byggda miljön skall undanröjas omedelbart.

Om detta inte kan ske skall en åtgärdsplan upprättas där det finns angivet varför hindren inte går att undanröja omedelbart. Alla hinder skall vara åtgärdade innan år 2010.

Fastighetsägarna i Sverige har tagit fram en lathund och checklista för inventering av lokaler dit allmänheten har tillträde, se höger sida ”Checklista för Fastighetsägare”.

Människan i fokus

Med en miljö som är tillgänglig och användbar för personer med funktionshinder får vi en miljö som är bättre för alla.


 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213