Hur går en upphandling till?

Förvaltningarna bestämmer och beskriver vad som ska upphandlas, medan upphandlingsenheten bestämmer hur upphandlingen ska gå till. Det är kommunerna själva som kan sin verksamhet och vet sina behov bäst, och står därför för "expertkunskapen" när kraven på varan/tjänsten (kravspecifikationen) ska formuleras. Upphandlarens roll är att agera projektledare samt ansvara för att upphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt och enligt (LOU).

Kommunen utser till varje upphandling en referensgrupp som har till uppgift att bestämma vilka krav som ska finnas på varan/tjänsten, ex. storlek, smak, färg, kvalitet, antal, på vilket sätt osv. Denna grupp är kommunens förlängda arm i arbetet med upphandlingen och ska representera kommunen. Medlemmarna i denna grupp har även till uppgift att förankra arbetet i den egna kommunen samt att fatta beslut gällande kravspecifikation och utvärderingskriterier.

 

Upphandlingsprocessen

Ett beslut om anskaffning kan fattas på två sätt:

 

Ramavtal: Kommunerna beslutar att ett ramavtal ska upphandlas för att täcka ett behov av varor som köps ofta ex. kontorsmaterial, livsmedel osv. Då bjuder upphandlingsenheten in till en upphandling och kommunerna utser deltagarna i referensgruppen. 

 

Objektspecifik upphandling: Om en kommun behöver köpa in någonting speciellt, som inte köps ofta ex. ismaskin, tankbil till Räddningstjänsten eller en specialborr till byggprogrammet så tar denna kommun kontakt med upphandlingsenheten och tillsammans genomförs upphandlingen. 

 

Annonsering

Upphandlingsenheten annonserar alla upphandlingar via Mercells MPS. Här kan eventuella anbudsgivare hämta hem förfrågningsunderlag för att se om det kan vara intressant att lämna in ett anbud.

Frågor och svar

Under upphandlingstiden kan leverantörer/anbudsgivare ställa frågor via MPS. Förtydliganden, informationsmeddelanden mm sker också via MPS.

 

Sista dag att lämna anbud

Vid varje upphandling anges en sista dag att lämna anbud. Efter denna dag kan anbudsgivare inte lämna in några anbud.

 

Utvärdering

När anbuden har öppnats prövas alla inkomna anbud. Då undersöks om anbudet lever upp till alla krav som har ställts i förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyller krav på leverantören, krav på upphandlingens föremål (kravspecifikation) och är utan hinder att delta mht LOU 13 kap 1, 2 och 3§ går vidare till anbudsutvärdering. Utvärderingen skall ske som det är beskrivet i förfrågan.

 

Tilldelningsbeslut

När anbudsprövning och -utvärderingen är avslutad så fattas ett beslut om vinnande anbud och ett så kallat tilldelningsmeddelande skickas till samtliga anbudsgivare som har lämnat anbud.

 

Avtalstecknande

Från det datum då tilldelningsmeddelandet skickas finns det en tidsfrist på minst 10 dagar då avtal inte får tecknas. Detta är för att leverantörer ska ges möjlighet att gå igenom resultatet av upphandlingen. Tycker man som leverantör att någon felaktighet har begåtts har man möjlighet att ansöka en överprövning hos förvaltningsrätten.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213