Arbetet med Moras vatten- och avloppsplan

VA-plan Visa större bild

Nytt om VA-planen

Här presenterar vi nyheter om VA-plansarbetet. Scrolla ner så ser du historiken. Senaste nytt kring utbyggnad hittar du på Nodavas webbplats och kring tillsyn på miljökontorets webbplats.

 

8 februari 2018

Mora kommun överklagar Länsstyrelsens beslut

Mora kommun överklagar Länsstyrelsen Dalarnas föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kättbo. Kommunen anser att takten i utbyggnadsplanen i VA-planen ska gälla vilket innebär att Kättbo ligger med för utbyggnad år 2026 – 2035.  I överklagan yrkar kommunen att Mark- och miljödomstolen i första hand upphäver länsstyrelsens beslut och i andra hand att tidpunkterna för verksamhetsområde och ordnad allmän va-lösning flyttas fram till 31 december 2027 respektive 31 december 2030. 

24 januari 2018

Information gällande utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar Vålan/Sionsvägen, Mora kommun

Nu planerar Nodava, på uppdrag av Moravatten, inför utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Vålan/Sionsvägen enligt antagen VA-plan. 
Enligt VA-planen ska området byggas ut med VA-ledningar under år 2019.

Ägare av fastigheter i området, som antingen kommer att få möjlighet till anslutning av allmänt spill- och dricksvatten eller som kan komma att beröras av de entreprenadarbeten som behöver göras för att genomföra projektet, har fått en inbjudan till informationsmöte 2018-02-20.

Beroende av hur projektet utvecklas, med bland annat markförhandlingar, kommer anslutning till VA-nätet kunna ske tidigast under år 2020.

Information gällande projektet kommer fortlöpande att läggas upp på Nodavas hemsida.
Mer information om VA-planen för Mora kommun och om vad utbyggnad av allmänt VA innebär finns att läsa här på sidan.
Moravatten AB / NODAVA AB

 

7 juni 2017

Länsstyrelsen har beviljat kommunens ansökan om förlängd tid för att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Ryssa, fram till den 31 december 2018. Följ informationen om VA-utbyggnad i Ryssa på Nodavas webbplats >>

 

2 juni 2017

Det var nu ett tag sen vi skrev nåt på sidan. Arbetet med själva VA-planen har gått in ett lugnare läge, nu pågår istället fullt arbete med VA-planens åtgärder som t ex 

 • VA-utbyggnaden i Ryssa. Här finns mer information från Nodava AB. 
 • En tillsynsplan har tagits fram för områden med enskild vatten- och avloppsförsörjning och träffar har hållits för bl a Fu/Fudalen, Skäjsnäs och Gävunda. Här hittar du mer information om Miljökontorets arbete med tillsynen.
 • Dagvattenprogrammet antogs av kommunfullmäktige i mars och finns här till höger. 

 

17 januari 2017

Vi har tagit fram en broschyr som är en förkortad och något bearbetad version av Plan, vatten och avlopp. Vår förhoppning är att den ska ge svar på några vanliga frågor, framförallt till dig som är fastighetsägare i områden som idag ligger utanför allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Du hittar den som e-magasin på den här länken eller under länken Vatten- och avloppsplan Mora kommun.


10 januari 2017

Välkommen till dialog- och informationsmöte kring dagvattenprogrammet

Moraparken, 19 januari klockan 18-20
Ett år har gått sedan kommunens vatten- och avloppsplan antogs och arbetet med åtgärderna pågår för fullt. Vi vill gärna berätta vad som är på gång just nu bland annat är ett Dagvattenprogram ute för samråd fram till den 31 januari, se förslag ute till höger.
• Vad innebär Dagvattenprogrammet? Presentation
• Hur går det med utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp?Presentation
• Vad händer i områden där allmänt vatten och avlopp inte byggs ut? Tillsynsplanen presenteras. Bildspelet som visades.
• Frågestund

Varmt välkommen att komma och träffa oss, ta del av vår information och ge oss dina synpunkter!
Vi bjuder på fika!
 

2 november 2016 

Välkommen med synpunkter på vårt förslag till Dagvattenprogram  

En av åtgärderna i vår VA-plan är att ta fram ett Dagvattenprogram. Programmet med kompletterande riktlinjer ska ge ramar och riktlinjer för en hållbar hantering av dagvatten i kommunen. Förslaget finns ute på samråd under tiden 1 november 2016 – 31 januari 2017 och handlingarna finns här till höger samt på 

Mora kulturhus, Köpmannag 4, Mora, mån - fre kl. 9-18, lör kl. 11-15

Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, Mora, mån – fre kl. 07.45-12.00 samt kl. 12.45-16.30  

Synpunkter på förslaget ska senast den 1 februari 2017 skriftligen inkommit till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora eller via e-post till This is a mailto link

Informationsmöte kring Dagvattenprogrammet kommer att hållas

den 19 januari 2017 klockan 18.00-20.00 på Mora Parken

 

13 maj 2016 

Träffa miljökontoret på MoraMässan den 13-14 maj!

Besök miljökontorets monter på MoraMässan där de finns på plats för att informera och svara på frågor om bland annat avlopp.

 

12 april 2016 

Här finns nu en länk till Nodavas webbplats med information kring utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Ryssa. Där kommer du fortlöpande att hitta information om vad som händer. Länken finns även i spalten till höger. På gång är bl a  Informationsmöte i Ryssa bystuga den 18 april kl 18.30

 

29 mars 2016 

Nu börjar vi arbetet med att genomföra vår VA-plan

Den 1 februari antogs förslaget till VA-plan i kommunfullmäktige och nu startar arbetet på riktigt med att genomföra utbyggnadsplanen och övriga åtgärder. 

Alla dokument (översikt, policy och plan) finns här intill på höger sida. Där finns också ett utdrag ur VA-planen med enbart utbyggnadsplanen. 

Vi kommer också fortsättningsvis att kort beskriva vårt pågående VA-arbete här på sidan. Dessutom kommer vi att lägga in en länk till Nodavas arbete med de olika utbyggnadsprojekten.  


Januari
2016

Till höger på sidan hittar du bland annat det förslag till VA-plan som nu har antagits av kommunstyrelsen. Nästa steg för VA-planen är kommunfullmäktige 1 februari. Sen följer det viktiga genomförandearbetet enligt de åtgärder som tagits fram. Här på sidan kommer du fortsatt att kunna följa vårt arbete. 


26 november 2015

Nu är samrådstiden för VA-planen över och vi fick in tio skriftliga synpunkter som vi nu går igenom och bedömer om de föranleder någon förändring av planen. En av synpunkterna kom från Havs- och vattenmyndigheten som " ser positivt på att en genomarbetad och förvaltningsövergripande VA-plan tas fram för hela kommunen. Förslaget innehåller bra och relevant information. Trots att den omfattar många frågor upplevs den som lättläst och tydlig" . Vi känner oss förstås glada över myndighetens svar och de uppmuntrande orden. 

Planen kommer sedan att gå vidare för politiskt antagagande i kommunfullmäktige den 1 februari 2016. 

 

16 oktober 2015

Vi vill bara påminna om att precis idag är det en månad kvar tills synpunkterna på förslaget till vatten- och avloppsplan för Mora ska vara inlämnade. Kom gärna med dina synpunkter på förslaget som du hittar här intill!  Områden som enligt planförslaget är aktuella för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är:

År 2016-2025

Ryssa, Borstnäs, Vålan, Utanmyra, Isunda, Bodarna, Kulåra, Bråmåbo och Häradsarvet

År 2026 - 2035

Kättbo och Kråkbergslandet

 

1 oktober 2015 

Det kom ett 20 - 30-tal besökare på samrådsmötet på Moraparken den 16 september. Kanske hade vi hoppats på några fler så vi vill uppmana er till att berätta för grannar och bekanta att det finns ett förslag på vatten- och avloppsplan för Mora som fram till 13 november är ute på samråd. Vatten- och avloppsplanen är en handlingsplan för åren 2015-2019 där det föreslås att allmänt vatten och avlopp under en 10 års-period ska byggas i Ryssa, Borstnäs, Vålan, Utanmyra, Isunda och vissa delar på Sollerön. Du hittar dokumenten i sin helhet här intill. På samrådsmötet fick vi bl a frågor kring:

* Hur löper arbetet på i Ryssa? Göran Svensson, NODAVA, svarade att en projektör ska upphandlas och så fort det är klart kommer mer info om den fortsatta arbetsgången. 

* Måste man ansluta både vatten och avlopp? Förslaget innebär att man, inom kommunalt verksamhetsområde, måste ansluta sig till kommunalt avlopp men inte till kommunalt vatten. 

* Kostnader? Som ungefärliga kostnader lämnades följande svar: 

- Enskilt VA

Kostnader för nytt enskilt avlopp från ca 100 000 kr (exkl. drift och underhåll) Kostnader för nytt enskilt vatten ca 80 000 kr (exkl. drift och underhåll)

- Kommunalt VA 

Det utkast till ny VA-taxa som föreligger nu (2015-06-09) pekar på en anslutningsavgift för en "villa" om 154 400 kr inklusive moms för vatten och spillvatten. En typisk brukningsavgift för en "villa" är 5 640 kr/år inklusive moms

* Detaljfrågor kring olika fastigheter som besvarades av handläggare på NODAVA och Miljökontoret.

Här finns presentationen som vi visade under samrådsmötet. 

Här hittar du en översiktlig karta över planförslagets utbyggnadsplan av kommunalt vatten och avlopp.

 

14 september 2015

Välkommen med synpunkter på Plan – vatten och avlopp för Mora kommun!

Utställning och samråd sker under tiden 14 september – 13 november 2015. Samrådshandlingarna (Följebrev och Plan vatten och avlopp, samrådsversion) och underlag (VA Översikt och VA Översikt- Bilaga 12) finns här till höger på sidan. Dokumenten finns även på 

Mora kulturhus, Köpmannag 4, Mora 

Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, Mora 

Synpunkter på förslaget ska senast den 16 november 2015 skriftligen inkommit till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora eller via e-post till This is a mailto link

 Inbjudan informationsmöte 16 september kl 18 - 21 på Moraparken.

 

9 september 2015

Nu har vi ett färdigt förslag till vatten- och avloppsplan för Mora. Planen kommer att vara ute på samråd under tiden 14 september - 13 november 2015 och alla dokument kommer då att finnas här till höger. Men vi vill redan nu flagga för informationsmötet kring planen som kommer att hållas på Moraparken den 16 september kl 18 -21. Varmt välkommen!

Inbjudan informationsmöte 16 september.

 

30 juni 2015

Först och främst, TACK för de synpunkter som kom fram under våra dialogmöten på Sollerön, i Nusnäs och på Moraparken. Det är värdefullt med era inspel för att vi ska kunna göra en så bra VA-plan som möjligt.  Vi har tagit till oss synpunkterna och bedömt vissa områden återigen men det har inte resulterat i någon ändring av utbyggnadsplanen. Däremot kommer några av frågorna från dialogmötena att läggas ut på frågespalten så fler kan ta del av svaren och mötena har gett bra idéer som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. 

Bildspel, dialogmöten juni 

Arbetet med planen rullar vidare och nästa steg blir utställning och samråd under hösten. Vi kommer att ha ett samrådsmöte (troligtvis den 16 september) på Moraparken. Planen kommer att vara utställd under två månader och det finns då åter möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Från oss alla till er alla..... 

Ha en riktig skön sommar med många härliga bad i våra fina vatten!


27 maj 2015

Nu har vi arbetat fram ett utkast till VA-plan för Mora. Vi vill nu presentera innehållet och ta del av dina synpunkter och frågor. Varmt välkommen att vara med på de möten som kommer i början av juni vid tre olika tillfällen

Sollerö kommunalhus, 4 juni kl 18.30 - 20.30
Nusnäs Bygdegård, 9 juni kl 18.30 - 20.30
Moraparken, 11 juni kl 18.30 - 20.30

Läs gärna VA plan_utkastversion 2015-05-26 innan mötet.

Under hösten kommer sedan förslag till VA-plan ut på samråd för att i början av 2016 antas av kommunfullmäktige.  


2 april 2015

Vi behöver revidera vår tidplan. Följande tre punkter behöver skjutas framåt i tiden.

 • Förslaget till VA-plan (bedömer vi kommer innan sommaren)
 • Fastställande av VA-policy (till KF i juni)
 • Lanseringen av Fråga&svarsspalten (under april månad).

 

27 februari 2015 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att bedöma behoven och möjligheterna till kommunalt VA i de områden som idag har enskilda lösningar. Detta kommer att mynna ut i ett förslag var utbyggnad av kommunalt VA ska prioriteras. Vår förhoppning är att tidplanen håller och att vi under april/maj har förslaget klart för samråd och möten.

Fråga & svar-spalten kommer att finnas på plats här på sidan i mitten av mars.

VA-policyn, som varit ute på samråd nov 2014 – jan 2015, bearbetas nu utifrån de synpunkter som kommit in för att sedan fastställas av kommunfullmäktige i maj.

 

26 januari 2015

Stort tack alla deltagande för ett bra möte i torsdags kväll på Mora Parken! Frågorna var många och än finns inte svar på allt men allteftersom arbetet med VA-planen pågår så kommer också många av frågorna att få sitt svar. Vi kommer också att börja bygga upp en ”Fråga & svar-spalt” här på sidan. Ett förslag på VA-plan ska vara färdig under april/maj och då kommer ytterligare möten för allmänheten. Vi återkommer med datum och plats längre fram. Väl mött då! Se tidplan här för VA-planen. 

 

Välbesökt VA-plansmöte på Moraparken

Vad kommer det att kosta att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp? Hur gör man om man redan har ett välfungerande VA-system? Blir man tvingad att ansluta till kommunalt? När blir det färdigt i Ryssa?

Detta var några av de frågor som ställdes av besökarna på torsdagskvällens dialogmöte kring vatten och avlopp till kommunens och NODAVAs representanter.

-Vi är mitt inne i arbetet med att ta fram VA-planen och kan därför inte besvara alla frågor än men allteftersom arbetet fortskrider kommer också många frågetecken att rätas ut säger Eva Larsson, miljösamordnare på kommunen.

- TACK för alla kloka inspel och frågor. Det hjälper oss att göra en så bra plan som möjligt och att utveckla VA-planen genom delaktighet säger en nöjd Malin Höglund, kommunalråd.

Nu planerar vi för ytterligare dialoger i april/maj då ett förslag av VA-planen ska vara färdigt. Så då hoppas vi hoppas att ses igen!

 

14 januari 2015

Vill du vara med och påverka Moras vatten- och avloppsplan?

Välkommen till Mora Parken den 22 januari kl. 19.00-20.30

Mora kommun bjuder in allmänheten till dialog kring arbetet med VA-planen. Planen beräknas vara klar under senare delen av 2015 och vi är nu mitt inne i arbetet. Representanter för Mora kommun och NODAVA berättar varför vi tar fram en VA-plan och hur vi arbetar men framförallt vill vi träffa er för att höra era funderingar kring vatten och avlopp. Detta för att kunna göra en så bra plan som möjligt!
Vi bjuder på fika!

 

25 november 2014
Ett förslag till vatten- och avloppspolicy (VA-policy) för Mora kommun har utarbetats. Utställning och samråd sker 28 november 2014 – 29 januari 2015

 

Läs remissversionen här, eller på Mora kulturhus, Köpmannag 4, mån - fre 9-18, lör 11-15 eller Kommunhusets reception, Fredsgatan 16, Mora, mån – fre 07.45-12.00 samt 12.45-16.30.
Senast den 29 januari 2015 skall synpunkter på förslaget skriftligen ha inkommit till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora eller via mail till Eva Larsson

 

avlopp Visa större bild

Allmänt om VA-planen

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder. Projektets syfte är att i samverkan med olika förvaltningar och NODAVA, grannkommuner och Länsstyrelsen ta fram VA-plan för Mora kommuns geografiska område. Den kommande VA-planen för Mora kommun ska ange den framtida utvecklingen på VA-försörjningen och tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy. Projektet beräknas vara klart under 2015

 

 

avlopp Visa större bild

Fakta om VA-planering

Vad menas med VA-försörjning?
Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten, ibland även dräneringsvatten.

Vad är en VA-översikt?
VA översikten syftar till att ge en översiktlig analys av befintliga förutsättningar och problem för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Översikten ska belysa vad som är känt, vilka behov som finns samt ge en bakgrund till var fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det fortsatta VA-planeringsarbetet. Syftet med VA-översikten är att utgöra underlag för den fortsatta planeringen, inte att vara ett färdigt och komplett dokument av arbetet, men bör ta upp det som är strategiskt relevant i kommunen.

Vad är en VA-policy?
VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. Kan eventuellt indelas i allmän VA-försörjning, enskild VA-försörjning, klimatanpassning, hushållning med naturresurser och samarbete närliggande kommuner. Denna del antas av kommunfullmäktige och kommer att vara ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och även kommunens översiktsplan.

Vad innehåller en VA-plan?
VA-plan tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy och revideras normalt varje mandatperiod. Beslutas i kommunfullmäktige. De ekonomiska konsekvenserna av planen bör i relevanta delar ingå i denna del som underlag för budgetarbete och taxeutveckling. Planen består av flera delar, utöver VA-översikt och VA-policy exempelvis: Skydd för dricksvatten, Förnyelseplan för den allmänna VA-anläggningen, VA-utbyggnadsplan (baseras på i VA-policy beslutad prioriteringsmodell), Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder, Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning och Dagvattenstrategi (hantering av dagvatten i samhällsplanering, klimatanpassning).

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Relaterade dokument

Policy vatten och avlopp

Plan vatten och avlopp

VA-översikt 2015-12-02

Översikt Bilaga 12

Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp - utdrag ur Plan vatten och avlopp

Dagvattenprogram

 

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213