Bättre framkomlighet på Vasaloppsvägen

10 november 2011

Hårt belastad vissa tider

Efter en förstudie går nu Trafikverket vidare med en arbetsplan för att i sinom tid starta upprustningen. Den som ska ge både ökad säkerhet och högre bärighet.

En förbättring av vägen mellan Fiskarheden och Oxberg tillhör de prioriterade projekten i Trafikverkets så kallade Bärighetsplan. Det handlar dock inte bara om bärighet för tunga transporter inom främst skogsindustrin. Minst lika viktigt, om inte viktigare, är att göra vägavsnittet säkrare för den personbilstrafik som når sina toppar under vinterns turistsäsong i Sälenfjällen. Även Vasaloppsorganisationens önskemål om förbättrad säkerhet ska tillgodoses.

Vasaloppsvägen

Förstudien har gjorts i två parallella etapper; Fiskarheden- Evertsberg och Evertsberg- Oxberg och den numera obligatoriska fyrstegsprincipen har använts. Den innebär att tänkbara åtgärder ska analyseras i fyra steg för att minimera resursanvändningen:

  1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt
  2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät
  3. Vägförbättringsåtgärder
  4. Nyinvesteringar och störr ombyggnadsåtgärder

Tre olika alternativ har utarbetats:

Allternativ 1. Mindre omfattande vägförbättringar och 80 km/h

Här ingår breddning av vissa delsträckor till 6.5 meter, kurvrätningar och profiljusteringar för att öka säkerheten för fordon och oskyddade trafikanter.

Kostnad: 111 mkr 

Alternativ 2. Mer omfattande vägförbättringar och 80 km/h

Vägen förstärks och breddas till 7.0 meter. Fyra rörbroar kan behöva ersättas med nya.

Kostnad: 124 mkr

Alternativ 3. Vägförbättringar och 90 km/h

Om detta alternativ väljs måste 47 kurvor mellan Fiskarheden och Evertsberg rätas, jämfört med 20 respektive 25 i alternativen 1 respektive 2. Antalet profiljusteringar blir 24, mer än dubbelt mot 1 och 2 (12).

Kostnad: 172 mkr

Vasaloppsvägen
Snart kommer vintern och då kan de se ut så här på Vasaloppsvägen.

Ny bro över Österdalälven?

Den nuvarande bron har många brister. Det finns endast ett körfält, vilket gör att trafikanter söderifrån ska lämna företräde för de som kommer norrifrån. Bron har också ett järnvägsspår, men uppfyller inte bärighetskraven för järnvägstrafik. För biltrafik har den nedsatt bärighet till BK2.

För att uppfylla BK1 krävs en ny bro och förstudien redovisar fyra tänkbara alternativ. Totalkostnaden varierar från 28 till 52 mkr, beroende på volken brobredd som väljs.

- Vi kommer nu att gå vidare med projekteringen med inriktning på alternativ 2, mindre omfattande vägförbättringar och 80 km/h, berättar Lars Nord på Trafikverket. Kostnaden för själva vägförbättringen har vi bedömt till nivån 175 mkr med ett spann på 150-200 mkr. I brofrågan har det beslutats om en vägutredning för att få underlag till ett kommande beslut om vilket av de fyra alternativen som ska förordas.

 

Sven-Erik Nilsson  

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 november 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213