Ännu ett steg mot förnyat centrum

7 november 2011
Möte centrumutveckling
Kommunen, fastighetsägarna och handelns representanter diskuterar Moras framtid centrumbild.

Människorna i fokus

Allt konkretare formas nu idéerna kring hur centrala Mora skulle kunna utvecklas i framtiden. Den tredje workshopen innebar ett rejält kliv framåt i processen.

Dagen ägnades åt diskussioner kring ämnena stadsliv, bebyggelseförtätning och parkering. Underlagen från de två tidigare träffarna hade nu materialiserats i ett antal skisser som visade tänkbara lösningar för att samla olika funktioner i "stadskärnan". Ambitionen har dessutom varit att minska biltrafiken så långt det är möjligt och i stället utveckla mer miljövänliga alternativ till fromma för miljön och trafiksäkerheten.

- Det måste göras plats för ett sprudlande stadsliv, menade Tony Svensson, konsult från Sweco som leder arbetet med centrumutvecklingen.

Strategier som lyfts fram är shopping och stadsrum, kultur, boende och studier. Från konsulthåll underströks vikten av att se staden som ett socialt ekosystem där det ska finnas möjligheter för det frivilliga och spontana, kort sagt ge plats för det oväntade. För shoppingens vidkommande visar undersökningar att stora skyltfönster och många små butiker lyfter upplevelsen för besökarna.

Buss vid busstationen
Den nuvarande busstationen läggs ned när nya resecentrum står klart vid årsskiftet 2013/2014.

Stråk - ett centralt begrepp

Eftersom människorna ska dominera stadsbilden finns det alla skäl i världen att placera parkeringarna i utkanterna. Parker och torg ska ha en framträdande plats och solbelysta områden bör utnyttjas så långt det är möjligt. Historiska sevärdheter är andra betydelsefulla objekt som ska synliggöras och då kan en väl genomtänkt belysning göra stadsbilden än mer tilltalande. Kulturens roll i sammanhanget ska heller inte underskattas och därför bör institutioner som kulturhus vara väl synliga.

- Tyvärr har Mora ett ganska osynligt kulturhus, noterade Tony Johansson.

Stråk har varit ett ofta förekommande begrepp under de träffar som varit. Det har då handlat om att länka samman viktiga referenspunkter i Mora. Ett stråk som nämnts är Prästholmen mot Strandenområdet respektive stadskärnan, ett annat är stadskärnan ner mot Siljan. I det sistnämnda fallet har alla varit rörande eniga om att utveckla den delen så att besökare lockas ned mot kajenområdet. Som i sin tur naturligtvis bör bli föremål för en ordentlig uppfräschning. Här visades bland annat en idéskiss med en pir ut till ett kallbadhus, café, ett mindre antal bostäder med kommersiella lokaler i bottenplanet.

Bilarna får maka på sig

Parkeringsfrågor är sällan lättlösta. Bilisterna vill gärna parkera centralt, samtidigt som önskemål finns om att hålla bilarna borta från centrum. Fotgängare och cyklister bör prioriteras och parkeringsplatsernas antal minskas. Ett P-ledsystem skulle dessutom göra det lättare för besökarna att hitta till parkeringarna.

- Parkeringar är viktigt och här måste vi träffa vissa vägval, förklarade stadsarkitekt Tommy Ek. I dag är det dessutom otydligt var parkeringarna finns, så skyltningen borde förbättras.

Kajenområdet Visa större bild
Kajen är område som har stor potential till förbättring. Och idéer saknas inte i Centrumutvecklingsgruppen.

Ett av grupparbetena gällde att diskutera hur olika områden i centrala Mora bäst kan utvecklas. Gågatan, stråket Prästholmen mot Siljan, Tingshusparken, Fridhemsplan och Strandpromenaden gicks igenom och det resulterade i en mängd förslag. Vissa av lite enklare karaktär och därmed möjliga att genomföra på relativt kort sikt. Andra mer genomgripande kan förväntas dröja betydligt längre. Och det är tre parter, kommunen, fastighetsägarna och handeln, som komma till samsyn om det som så småningom ska genomföras.

Informationsmöte kommer

Nästa möte äger rum efter årsskiftet och till det kommer även allmänheten att bjudas in. Då kan var och en få ta del av det som centrumutvecklingsgruppen kommit fram till så här långt. Intressanta skisser kommer att visas, till exempel den som visar en storslagen idé om hur kajenområdet skulle kunna göras betydligt mer attraktivt. Att förtäta centrum med fler bostäder är en annan bärande tanke och möjliga placeringar finns redovisade. När det nya resecentrumet står klart i slutet av 2013 flyttas busstationen dit och det påverkar i sin tur kollektivtrafiken i de centrala delarna av Mora. Men det finns givetvis tankar även på hur det ska kunna lösas på ett bra sätt. Inte heller E45 (Strandgatan) har glömts bort, om den finns ett uppslag som utan tvekan skulle försköna stadsbilden. För att nu bara nämna några detaljer i det digra materialet. 

- Efter workshopen med allmänheten fortsätter centrumutvecklingsgruppen under våren med arbetsmöten för att driva processen vidare, berättar stadsarkitekt Tommy Ek.

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213