Det våras för Moras cyklister

10 december 2013
Cykelkarta Visa större bild
På kartan är befintliga och eventuellt kommande cykelvägar inritade med orange färg.

Åtminstone i den meningen att man från kommunens sida jobbar för att göra det både enklare och säkrare att cykla. Framför allt då i centralorten, där biltrafiken är tätast.

I den trafikstrategi som beslutades i höstas finns cykling med som en viktig del och som vanligt planerar man enligt Trafikverkets fyrstegsprincip. Där man som första steg siktar på att ändra beteenden och som sista steg, om inget av de tidigare räcker till, satsar på investeringar.

Att cykelfrågorna nu lyfts upp ännu lite mer har sin bakgrund i projektet "Uthållig kommun" som drivs av Energimyndigheten och där Mora är en av ett 30-tal deltagande kommuner. Två områden ingår; näringslivspolitik och fysisk planering, och som en av flera fördelar kan kommunerna utnyttja gratis konsulthjälp under ett antal timmar varje år. Därför bestämde sig Mora för att ta hjälp av Swecos experter under en halvdags workshop för att gå vidare med planeringen för ännu bättre cykelvägar i kommunen.

Cykelworkshop

- Jag och en kollega från Stadsbyggnadsförvaltningen var redan i våras på en cykelstudieresa i Malmö-Lund för att tiita på deras arbete, berättar Eva Larsson, miljösamordnare i Mora kommun. Efter det gjorde vi ett bildspel för att återföra erfarenheterna till politiker och tjänstemän. De tände på idén och en styrgrupp bildades för att utveckla cyklingen.

Ansökan om konsultstödet kom att gälla Noret Norra, det planerade nya bostadsområdet norr om lasarettet. Hur skulle det på bästa sätt kunna utformas för att bli så attraktivt som möjligt för cyklister? Inte bara i själva området, utan givetvis också mot Norets handelsområde och mot centrum. Cykelworkshopen i slutet av november ägnades följaktligen åt dessa frågor och perspektivet var brett anlagt: Hur ska stråken gå om man vill öka cyklingen med 100 procent? Men man gick också in och tittade på dagens situation och hur man kan hitta kortsiktiga lösningar på aktuella problem; exempelvis borttagna chikaner, cykelväg till Östnor, cykelparkeringar i centrum och svåra korsningspunkter.

Moras nye gatuchef Janko Koen kommer från Holland och han har med sig intressanta erfarenheter från sitt gamla hemland. Där ser man lite annorlunda på cyklisternas situation i trafiken och han tycker att vi borde titta på vilka möjligheter vi har att göra på samma sätt i Mora.

Cykelworkshop Visa större bild
Gatuchef Janko Koen pekar och förklarar.

- I Sverige låter vi vanligtvis cyklister och gångtrafikanter samsas på gång- och cykelvägar på en lite högre gatunivå än bilisterna, säger han. Men jag anser att cykel och bil går bättre ihop och att man därför borde ha dessa trafikslag på samma nivå. I Holland ligger en särskild rödmarkerad cykelbana vid sidan av bilisternas körfält, medan endast gångtrafikanter finns på det som i Sverige är gång- och cykelbana. Den delen kan därför göras smalare och ge plats för cykelbanan och det här kostar inte mer om man dimensionerar så från början.

I den fördjupade översiktsplan för Noret Norra och Mora tätort som är på gång kommer givetvis ett resonemang att föras om cykelstråken och hur det lämpligen ska dras och utformas. Och i det sammanhanget kan resultatet av cykelworkshopen vara till stor nytta.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213