EU-medel söks för nytt resecentrum

25 augusti 2010
Nya InterCityvagnar

Att samla de landbaserade trafikslagen i ett resecentrum har diskuterats i närmare ett decennium. Placeringen har varit en knäckfråga och den har ännu inte fått sitt slutgiltiga svar.

Att det blir någonstans vid den befintliga perrongen som ett resecentrum kommer att växa fram under de kommande tre åren är dock klart. Den perrongen kan för övrigt också förlängas in mot centrum vid behov. Alla andra förslag kräver så omfattande investeringar i nya spår, växlar, perronger, elektrifiering och signaler att Trafikverket inte kan klara dem inom den nuvarande planperioden som sträcker sig fram till 2021. 

Återstår alltså att utnyttja den infrastruktur som redan finns i anslutning till den befintliga perrongen. Ett logiskt beslut som dessutom underlättats av att kommunen för en tid sedan förvärvade Mora Telecoms anläggning omedelbart öster om stationsbyggnaden. All mark som behövs är därmed säkrad för en utveckling av området.

Det nya resecentrumet kommer att omfatta en ny byggnad om ca 200 kvm, innehållande vänthall, effektförvaring, toaletter och informationsutrymme. Perrongen utökas 90 meter och förses med tak, dessutom byggs skärmtak och väderskydd för den nya bussangöríngen.

Övriga åtgärder är utökad parkering, flytt av busshållplats, nya bussangöringsytor, belysning, realtidstavlor, cykelställ, angöringsyta för taxi och hyrbilar, väganslutningar samt gång- och cykelstråk.

De nämnda investeringarna har budgeterats till 16.8 mkr, resten av projektkostnaden på ca 22 mkr utgörs av externa tjänster (4.4 mkr), eget arbete (0.5 mkr) och övriga kostnader (0.1 mkr). Finansieringen är tänkt att ske genom Region Dalarna (2.5 mkr), Mora kommun (8.6 mkr) och Regionalfonden (11.1 mkr).

Den utredning som nu pågår angående placeringen blir klar senare i höst och då kommer det exakta läget att presenteras.

Mora kommun medfinansierar projektet "Optimerad arbetskraftsförsörjning 2010-2013"

Det sker tillsammans med Orsa och Älvdalen och syftet är att säkerställa den framtida försörjningen av arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor. Här kommer de olika aktörerna att kartläggas och en gemensam målbild att tas fram med förslag till lösningar och åtgärder. Slutprodukten blir en handlingsplan för att nå målet att kunna erbjuda arbetskraft med rätt kompetens inför kommande konjunkturuppgångar.

Projektet omsluter 3 503 816 kr och för finansieringen svarar Region Dalarna (600 000 kr), Mora kommun (691 126 kr), Orsa kommun (136 374 kr) och Älvdalens kommun (136 374 kr). Resterande del, 1 751 874 kr, utgörs av ett bidrag från Tillväxtverket dit ansökan också inlämnas.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213