Ingen idétorka när centrum ska utvecklas

29 september 2011

Brett förankrat bland intressenterna

Den andra mötet i projektet Centrumutveckling i Mora inriktades på att skapa framtidsbilder. En uppgift som deltagarna kastade sig över med liv och lust.

Att skapa ett ännu attraktivare Mora och förstärka bilden av Mora som regionstad är projektets mål och det ska nås i en dialog med alla intressenter. Slutprodukten ska vara klar i programform våren 2012 för att beslutas av kommunfullmäktige vid junisammanträdet. Ett år senare ska en fördjupad översiktsplan över centrumområdet träda i kraft och göra det möjligt att vartefter genomföra de åtgärder som som beslutats.

Grupparbete Visa större bild
Grupparbeten är en viktig komponent för att driva projektet vidare.

I slutet av juni i år träffades gruppen för en första workshop. Kommunfolk, fastighetsägare och köpmän diskuterade både omvärlden och centrala Mora. Vid en gemensam promenad i centrum tittade man på karaktärsområden, landmärken, siktlinjer, gränser och barriärer, mötesplatser och stråk. Alltsammans begrepp som tillhör landskapsarkitekternas vokabulär. Vilket inte är någon slump eftersom projektet har anlitat konsultföretaget Sweco som hjälp och stöd för att föra processen framåt i rätt riktning.

Fyra arbetsgrupper 

Workshop nummer två ägde rum i slutet av september och tog avstamp i de resultat som blev följden av junimötet. Trafikfrågor, levande stadskärna och utvecklad vattenkontakt var de tre områden som hade engagerat mest, men det fanns ytterligare fem som också lyfts fram som betydelsefulla för framtiden.

Nu var det alltså dags att gå vidare. Blicken lyftes ända bort mot 2050, och ett imponerade idéflöde kom att prägla dagens workshop. De 28 deltagarna hade delats in i fyra grupper och förelades uppgifter med olika inriktning. En uppgift för varje grupp var att fundera kring identiteten i centrumområdet utifrån fyra olika perspektiv; miljöstaden, turist- och regionstaden, vattenstaden och den kreativa staden.

Redovisning Visa större bild
Här redovisas planingenjör Johan Nilsson ett av grupparbetena.

Förslag i mängder

Att här ta upp allt som redovisades är naturligtvis en omöjlighet, men några tydliga drag kunde skönjas bland alla idéer. Tanken på att förtäta centrum återkom, liksom att bygga bostäder på Tingsnäs och i samband med det minska antalet stickspår och flytta Tingsnäsvägen norrut. Kajenområdet fanns på alla listor; bland förslagen där märktes en marina, pir ut i vattnet, sjöbodar med försäljning av lokala produkter, utomhusscen i eller vid Saxviken. Samspelet mellan centrum och Saxviken glömdes heller inte bort; det propagerades för planskild korsning Köpmangatan-E45 och en utveckling av Bälter Swens torg och området ner mot vattnet.

Galleria vid Moragatan och i samband med det göra en del av gatan till gågata nämndes också, liksom att flytta ishallen för att ge plats för bostäder och bygga ett aktivitetshus på Strandenområdet förbundet med det nya resecentrumet via en tunnel.

Den 1 november är det dags för en tredje workshop då idéerna ska konsekvensbedömas och konkretiseras närmare. Efter årsskiftet - oklart när - träffas man en fjärde gång för att lägga upp strategin för genomförandet som kommer att ske löpande från 2012 och framöver. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213