Mora gör en VA-plan

18 juni 2014

Vattenspelet

Under sommaren 2014 skickas en enkät ut till fastighetsägare utanför kommunalt vatten och/eller avlopp i Mora kommun. Detta görs för att ta reda på deras synpunkter kring VA försörjningen på fastigheten.

Enkäten går ut till drygt 3 000 fastighetsägare som har sin fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. Svaren kommer att bli viktiga som underlag i vårt kommande arbete. Vilka områden bör prioriteras för åtgärder? Vilka områden ska så småningom ingå i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och/eller avlopp? I vilken takt ska arbetet med åtgärder ske? Detta är några av de frågor som planen ska svara på och under 2015 tas beslut på i kommunfullmäktige.  

OBS! Enkäten gäller för de fastigheter som ligger utanför kommunalt vatten och/eller avlopp

Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder. Projektets syfte är att i samverkan med olika förvaltningar och NODAVA, grannkommuner och Länsstyrelsen ta fram VA-plan för Mora kommuns geografiska område. Den kommande VA-planen för Mora kommun ska ange den framtida utvecklingen på VA-försörjningen och tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy.

Faktaruta

Vad menas med VA-försörjning

Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten, ibland även dräneringsvatten.

Vad är en VA översikt

VA översikten syftar till att ge en översiktlig analys av befintliga förutsättningar och problem för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Översikten ska belysa vad som är känt, vilka behov som finns samt ge en bakgrund till var fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det fortsatta VA-planeringsarbetet. Syftet med VA-översikten är att utgöra underlag för den fortsatta planeringen, inte att vara ett färdigt och komplett dokument av arbetet, men bör ta upp det som är strategiskt relevant i kommunen.

Vad är en VA policy

VA policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. Kan eventuellt indelas i allmän VA försörjning, enskild VA försörjning, klimatanpassning, hushållning med naturresurser och samarbete närliggande kommuner. Denna del antas av kommunfullmäktige och kommer att vara ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och även kommunens Översiktsplan.

Vad innehåller en VA plan

VA-plan tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy och revideras normalt varje mandatperiod. Beslutas i kommunfullmäktige. De ekonomiska konsekvenserna av planen bör i relevanta delar ingå i denna del som underlag för budgetarbete och taxeutveckling. Planen består av flera delar, utöver VA-översikt och VA-policy exempelvis: Skydd för dricksvatten, Förnyelseplan för den allmänna VA-anläggningen, VA-utbyggnadsplan (baseras på i VA-policy beslutad prioriteringsmodell), Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder, Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning och Dagvattenstrategi (hantering av dagvatten i samhällsplanering, klimatanpassning).

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Eva Larsson Miljösamordnare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Enkäten gäller för de fastigheter som ligger utanför kommunalt vatten och/eller avlopp

Till enkäten

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213