Mora kommun föreslår omfördelning av budget för sanering av Saxviken

28 september 2018 Arbetet med att sanera markföroreningarna på Saxviken har påbörjats. Nu föreslås en omfördelning av exploateringsbudgeten som möjliggör att arbetet kan avslutas tidigare än väntat.

Saneringen av området påbörjades under slutet av sommaren i år. Enligt planeringen hittills ska saneringen utföras i två etapper:

 • Etapp 1 - Sanering av mark i närheten av befintliga bostäder och planerade nybyggen. Arbetet pågår just nu och sker enligt tidsplan.
 • Etapp 2 - Sanering av övriga områden, mestadels öppen mark.

Uppdelningen beror på att två olika ansökningar om bidrag behövt göras och där bara den ansökan som berör etapp ett hittills har beviljats för år 2018.

Mora kommun har genom detaljplanläggning, markarbeten och avtal ansvar för en del av kostnaderna. Kostnadsansvaret uppgår till 25 procent av den totala saneringskostnaden som är beräknad till 42,9 miljoner kronor.

Med planeringen om att bara utföra etapp ett i år hade den sammanlagda kostnaden för år 2018 landat på 16 miljoner kronor, varav Mora kommun budgeterat motsvarande 4 miljoner och resten betalats genom beviljat bidrag.

Läs mer om föroreningarna på Saxviken här.

Ny möjlighet till bidrag

Nu har Naturvårdsverket erbjudit Mora kommun att ta del av bidrag för sanering av övrig mark redan i år, något som kunnat utbetalas tidigast år 2020. Med de medlen är det därför möjligt att genomföra hela saneringen innan årsskiftet. För att kunna ta del av bidraget måste Mora kommun därför fatta ett beslut om att tillskjuta ytterligare 6,7 miljoner kronor i exploateringsbudgeten. Totalkostnaden för kommunen, det vill säga 25 procent av totalkostnaden för att både etapp 1 och 2 ska utföras i år, hamnar därför på 10,7 miljoner kronor.

Omfördelning av exploateringsbudget

Då några planerade exploateringsprojekt inte kommer igång i den omfattning som var planerat föreslås därför en omprioritering inom exploateringsbudgeten 2018 för att finansiera saneringen. 3,7 miljoner kronor omprioriteras från dagvattenhantering Noret och 3 miljoner omprioriteras från Färnäs kvarn industriområde. Effekterna från omprioriteringen kommer att beaktas i revideringen av kommunplan 2019.

Förslaget om att omfördela exploateringsbudgeten kommer att beredas av kommunstyrelsen under sammanträdet den 2 oktober.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213