Nyheter i busstrafiken

9 augusti 2011

Den 15 augusti börjar en ny tidtabell att gälla och samtidigt sker också ett antal förändringar i lokalbussarnas turer. Bland annat utökas trafiken mellan Mora och Orsa. Från Mora till Orsa blir det två nya morgonturer och en ny kvällstur, i omvänd riktning kan resenärerna välja mellan tre nya morgonturer.

- Förändringarna som gjorts är en följd av att vi analyserat kommunens kostnader för trafikutbudet och givetvis också tagit hänsyn till resandestatistiken, säger samhällsplanerare Gunnar Israelsson. Även skolbussarna har ingått i analysen och glädjande nog kommer vi att kunna göra resandet ännu bättre på det området.

Dalatrafik

En annan påtaglig förbättring sker på linje 501 mot Noret/Lasarettet genom att 15-minuterstrafik införs. Samma linje mot Hånåkni ersätts av två nya linjer med något annorlunda sträckning jämfört med idag.

Den aktuella analysen visar på de stora skillnader som finns mellan linjerna ifråga om antalet resenärer och den kostnadstäckning som blir en naturlig följd av biljettintäkterna. I tabellen nedan visas hur kostnadstäckningen skulle bli 2011 givet att antalet resenärer ligger kvar på 2010 års nivå. 

Busslinje                        Resande (1000-tal) 2010 Preliminär kostnadstäckning 2011 
105 Våmhus 60 40 %
107 Sollerön 47 40 %
108 Nusnäs 22 40 %
109 Venjan 10 11 %
501 Noret och Hånåkni 195 80 %
502 Selja/Långlet 11 17 %
503 Östnor/Kråkberg 25 48 %
Totalt antal resande 370

I grova drag kan sägas att landsbygdsbussarnas passagerare utgörs till ca 60 % av skolelever. Som jämförelse kan nämnas linje 501 i centrala Mora, där är andelen bara hälften så stor.

- Under 2012 räknar vi med att kommunens kostnader för busstrafiken kommer att uppgå till ca 11 mkr säger Gunnar Israelsson. Den totala kostnaden är ca 18 mkr och skillnaden täcks av biljettintäkter. Även om det alltså krävs underskottstäckning så finns det samhällsvinster i den andra vågskålen, förklarar Gunnar Israelsson. Minskat vägslitage, färre olyckor och lägre utsläpp av koldioxid är några faktorer som ska tas med i kalkylen. Satsningen på förbättrad busstrafik ligger också i linje med vårt samarbete med Trafikverket om stadsutvecklande åtgärder i Mora. Där också nya cirkulationsplatser och gång- och cykelvägar finns med i bilden. 

Ändringar i höstens busstrafik

Linje 501 mot Noret/Lasarettet förstärks med ytterligare en buss vilket innebär att det går en buss var 15:e minut under rusningstrafik morgon och eftermiddag.

Linje 501 mot Hånåkni läggs om helt och ersätts av två nya linjer 505 och 506 som kör i 30-min trafik

Linje 505 får en preliminär körtid på 13 minuter och trafikerar sträckan Mora busstation – Oxbergsleden - Gustavs väg – Kvarnholsvägen - Mäxvägen – Svedjärnsvägen – Mäxvägen – Busstationen.
Detta innebär att bussen ej trafikerar Millåkersgatan – Hantverksgatan och Vasagatan.
Resande längs Selbäcksvägen och västra delen av Kvarnholsvägen kan resa med linje 502 som får denna nya linjedragning till och från Selja/Långlet.

Linje 506 får en beräknad körtid på 12 minuter och trafikerar Mora busstation – Yvradsvägen – vändplan vid Ripvägen och åter till busstationen.

Linje 105 Våmhus. Nytt är att kvällsbussen till Orsa, med avgång kl. 21.40 från Mora busstation, måndag-söndag, fortsätter från Orsa med ankomst Våmhus kl. 22.20 och Mora busstation kl. 22.47.

Linje 502 Selja/Långlet. Ny körsträcka mellan Oxbergsleden och Kvarnholsvägen. Den trafikerar Selbäcksvägen istället för Gustavs väg.

Linje 109 Venjan. Nytt är att buss med avgång Venjan kl 08.27 nu även körs onsdag och fredag under skolterminstid. Under hösten fortsätter arbetet med att inom befintlig budget försöka förbättra trafiken till och från Venjan fr.o.m. 11 december 2011.

Linje 107 Sollerön. Nytt är att bussarna från Mora busstation på förmiddagar alltid trafikerar Vinäs-Vika-Gesunda och att eftermiddagstrafiken alltid körs via Vinäs mot Sollerön samt att alla turer går via Bengtsarvet. Nytt är också att skolbussen från Vinäs till Utmelandsskolan och Morkarlby skola (Ängsvägen) nu ligger i tidtabell med avgång Vinäs kl 07.51.
Nytt är även att Gesundaberget/Tomteland angörs kl 09.17 och kl 14.36 (månd-fred) samt att bussen som tidigare avgick från Sollerö busstation kl. 12.01 mot Mora avgår kl 12.20 med ny körsträcka mot Gesunda – Ryssa – Vika och Mora busstation.

Linje 108 Nusnäs. På grund av Vändarvsvägens bristfälliga bärighet vid Färnäs skola tvingas vi återgå till den tidigare linjedragningen på Långgärdsvägen.

Linje 103 Orsa. Hållplats Hindriksheden dras in i båda riktningarna och resande hänvisas till hållplats Fällrisvägen invid Turistvägen. Skolbuss angör Hindriksheden som vanligt.

Linje 104 Orsa. Nya turer under rusningstrafik morgon och eftermiddag, se tidtabell.

- Förändringarna i den nya tidtabellen är en sak, men vi måste nu också blicka framåt, förklarar Gunnar Israelsson. En av frågorna som då ska besvaras är hur vi löser kollektivtrafiken i vårt nya resecentrum. För att få svar på den är det viktigt att vi engagerar alla som berörs, inte minst trafikföretag och besöksnäring. Vår förhoppning är att vi på sikt ska få fler tågförbindelser Stockholm-Mora och även fler turer med regionaltågen.

Tidtabeller gällande hela 2011

 

Sven-Erik Nilsson  
 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213