Nu börjar renoveringen av Kyrkogatan

12 januari 2018

Illustration av den renoverade Kyrkogatan 2018 Visa större bild
Illustration över den planerade renoveringen, med Fridhemsplan till vänster och Hamngatan till höger. Högupplöst variant av bilden finns bifogad i högerspalten.

Under våren kommer Kyrkogatan i centrala Mora att renoveras. Fram till midsommar då projektet beräknas vara färdigt kommer framkomligheten på gatan försvåras, men butiker och restauranger kommer fortfarande kunna nås.

Omfattning

Renoveringen sträcker sig från Apoteket i söder upp till Nordea. Köpmannagatan cirka 20 meter väst om Kyrkogatan påverkas också samt österut mot Bälter Swens torg där en naturlig anslutning görs. Se bifogad karta i högerspalten för mer information.

Konkreta åtgärder

Ytskikt

 • Ytskiktets mittdel består av sågade och flammade hällar av älvdalskvartsit.
 • Dekorativa inslag görs med råkluven älvdalskvartsit.
 • Sidoytor i betongsten.
 • Fordonsytan på Köpmannagatans östra del beläggs med smågatsten.

Övrigt

 • Träd av slaget prydnadspelarapel Malus baccata ’Columnaris’.
 • Cykelställ placeras vid Köpmannagatan mittemellan Sparbanken och Kompis.
 • Väghinder placeras så att obehörig trafik ej kan ta sig in på Kyrkogatan. Utvalda väghinder blir nedtagningsbara för att göra det möjligt för räddningstjänsten att ta sig fram samt för att underlätta för bland annat snöröjningen.
 • Dagens befintliga gatlyktor fortsätter att användas. De ger ett varmt och hemtrevligt sken som skapar känsla av gågata. Början, slut och mitt kompletteras med högre stolpar som bestyckas med LED-lampor. Dessa belyser specifika ytor och föremål, bland annat statyn av S:t Göran och draken.
 • Köpmannagatan stängs av för fordonstrafik. Det skapar bland annat en naturligt torg i korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan.
 • Träd placeras så att uteserveringar kan placera bord utan att de står i vägen.
 • I södra änden vid H&M skapas en damm för avrinnande dagvatten, vilket ger en fördröjningseffekt vid kraftiga skyfall. Dammen förses med tålig växlighet som klarar både våta och torra förhållanden och får en oregelbunden Älvdalskvartsit i formen av ett S i botten för att symbolisera en liten stig. Dammen får även trappsteg som vid torrt väder kan användas som bänkytor.

Hållbarhet

Projektet för den renoverade Kyrkogatan har en tydlig hållbarhetsprofil som syftar till att underlätta och stimulera ett levande och nära centrum. Det syftar till att förbättra tillgänglighet, närhet, säkerhet och trygghet.

Exempel:

 • Material som håller över tid och som ska fungera som viktiga identitetsskapande och sociala miljöer i Mora.
 • System för lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Trevligare förutsättningar för gång och cykel.
 • Naturliga ledstråk med tydliga materialskillnader eller kanter som kopplas samman med kringliggande övergångsställen.
 •  Ökad tillgänglighet till dagens butiker.

Beskrivning av gestaltningsförslaget

"Inspiration för utformning av gaturummet har hämtats dels från folkdräkternas textila band, dels från skidspår. Med begrepp som kontinuitet och helhet har ett tydligt golv skapats som är gediget och hållbart över tid. Basen i markmaterialet utgörs av älvdalskvartsit som därmed ger gestaltningen en lokal anknytning. Stenformat med olika bearbetningsgrad och format används för att skapa en textil känsla. Ett centralt stråk av sågad och flammad älvdalskvartsit omges av band av oregelbunden älvdalskvartsit och utgör möbleringszoner med trädgaller, soffor, papperskorgar och belysning och bildar kontinuitet längs gågatan. Murar av älvdalskvartsit skapar robusthet och rumslighet.

Kyrkogatans träd föreslås vara mindre blommande träd med tydlig säsongsvariation. Prydnadspelarapel Malus baccata ’Columnaris’ skapar en vit vårflor av blommning, en frisk sommargrönska och vacker fruktsättning på hösten."

Tidsplan och framdrift

Planerna på renovering togs fram år 2014 som en vidareutveckling på arbetet med centrumutvecklingsplanen för Mora. Flera problem för gågatan identifierades, både funktionella och utseendemässiga.

Funktionellt sett identifierades avsaknaden av ett tillräckligt dagvattensystem som klarar av de kraftiga skyfall som är kopplade till klimatförändringarna.  Utseendemässigt såg man även bristande vitalitet hos gatans lindar, missbruk av fordonskörning på gågatan, samt brister kring tillgänglighet för synskadade såväl som för rörelsehindrade.

Projektet startar den 8 januari och ska vara klart till midsommar 2018. Det kommer att påverka tillgängligheten i området, beroende på var entreprenören befinner sig.

För mer information, se bifogade dokument i högerspalten.

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 januari 2018.

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213