Bakgrund, syfte etc rörande Resecentrum

Förberedelser för planerande av Moras resecentrum har pågått under en längre tid och har föregåtts av ett förstudiearbete. I förstudiearbetet har betydelsen av ett regionalt resecentrum i Mora belysts. Resecentrat förväntas stärka Moras varumärke ”bilden av Mora” men även att bidra till ökad regional tillväxt för hela norra Dalarna.

Moras järnvägsstation är idag placerad cirka 1.5 km från de mer centrala delarna av staden, där busstationen är placerad, vilket innebär svårigheter för ett optimalt och bekvämt resande. Mora kommun har efter en lokaliseringsutredning beslutat att den mest optimala placeringen för ett transportsslagsövergripande resecentrum är vid den befintliga järnvägsstationen och nu har resan fram till ett nytt resecentrum gått in i projekteringsfasen för att kunna byggas under år 2013.
Projektet ”Resecentrum Mora” är delfinansierat av EU via programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige, åtgärd 2.1 Tillgänglighet. I övrigt är det Mora kommun, Trafikverket och Dalatrafik som samverkar.

Syfte och projektmål

Mora är slutstation för tågresenärer och de resenärer som idag reser med tåg väljer, beroende av målpunkt, transportslag för fortsatt resande. Därför är ett nytt resecentrum som samlar alla transportslagen och har goda förutsättningar med kommunikationer mot centrumkärnan, en viktig förutsättning för effektivt resande.

Ett effektivt och attraktivt resecentrum i Mora, där flera olika transportsätt på ett naturligt sätt möter varandra och knyter ihop stadens kärna med möjligheter till regionförstoring, arbetspendling och turism, är ett spännande steg i kommunens utveckling.

Det övergripande syftet med projekt ”Resecentrum Mora” är att bidra till regionförstoringen och stärka Moras position som regionstad. Därigenom stärks näringslivet genom bättre förutsättningar till rekrytering av arbetskraft och bättre kommunikationer till omvärlden. Detta ger även ökade förutsättningar för nyetableringar av företag via en ökad tillgänglighet och som stärker målbildsarbetet "Regionstaden Mora".

Syftet med resecentrum är att knyta samman de olika resealternativen i Mora med en i hög grad av tillgänglighet för alla typer av transporter (buss, tåg, taxi, bil, cykel och gående) med snabba byten mellan olika färdsätt.

Resecentrum ska vara en lättillgänglig samlingspunkt för allt resande, med tydlig trafikinformation för alla resande. Platsen ska vara väl utformad för dess besökare och resenärer, med särkskild hänsyn till funktionshindrades behov, så att kollektivtrafiken blir tillgänglig för alla.

Målsättningen med ett regionalt resecentrum i Mora är:

  • Mora är en regional knutpunkt för kollektivtrafiken och har en lokal bytespunkt för samtliga transportslag.
  • Ökad tillgängligheten för hela regionen, som har stärkt Moras attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Målet är att 20 företag har nyetablerat sig i Mora och att 250 nya arbetstillfällen har tillskapats.
  • Regionen har uppnått en bättre trafikmiljö med färre fordon och minskad klimatpåverkan samt högre trafiksäkerhet genom effektivare utnyttjande av kollektivtrafik: Tågresandet med SJ och Tåg i Bergslagen har ökat med 5 % per år. Arbetspendling med kollektivtrafiken har ökat med 5 % per år.

Alla som passerat Mora ska veta var resecentrum är beläget, oavsett om det bara har varit för genomresa längs med riksväg eller om kollektiva färdsätt har valts. Att göra resecentrum mer tydligt och skapa ett blickfång mot de mer centrala delarna anses kunna knyta ihop stadens kärna på ett tydligare sätt. Blickfånget mot kyrkan och klockstapeln ska bibehållas eller stärkas.

Resecentrum i Mora ska inbjuda till möten mellan människor och området ska i sin helhet vara tillåtande för de oskyddade trafikanterna och skapad för deras prioritering. Vid angöringsytan för bussar ska inte någon oskyddad trafikant eller annan fordonsförare enkelt ta sig in, utan ytan ska vara renodlad för busstrafiken.

Organisation för projektet

Mora kommuns ombud är Mikael Jaråker, Teknisk chef, Mora kommun
Projekledare för byggfasen är Conny Hanser, AB Byggkoordinator
Projektledare för projekteringsfasen ”Resecentrum Mora” var Jenny Norén, WSP Samhällsbyggnad
Trafikverkets ombud är Christina Hjort, Samhällsplanerare Dalarna

Styrgruppen består av: 

   Bengt-Åke Rehn (S)
   Peter Helander (C)
   Gösta Frost (S)
   Malin Höglund (M)
   Åke Knutz (C)
   Thomas Näslund (S)
   Per Ericsson (M) 

 

Lokaliseringsutredning

Start- och målpunktsundersökning

Effektbeskrivning av olika lokaliseringar

 

Remissinstansernas yttranden

Byggnadsnämnden

Dalabanans intressenter

Dalatrafik

Länsstyrelsen

SJ

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213