Saxviken

Föroreningar på Saxnäs

Mora kommun är nu klara med förutsättningarna för att påbörja arbetet med att sanera marken vid f.d. Ströms sågverksområde i Saxviken. Verksamheten kommer inledas med en etablering under veckorna 25-27. Schaktning, provtagning, bortforsling av massor, återställning mm kommer starta i mitten av augusti och pågå under hela hösten med beräknat avslut under november. Information kommer löpande presenteras på denna sida och frågor kring pågående arbete kan ställas till projektledare Mats Jansson på tfn 0250-262 12 eller mail This is a mailto link.

Sammanfattning

Som ett resultat av tidigare träindustri med tillhörande kemisk behandling återfinns förorenande ämnen i form av dioxiner på delar av Saxnäs. Dessa upptäcktes 2009 och man har sedan dess kortlagt förorenings utbredning och bedömt riskerna för människors hälsa och för miljön. I dagsläget arbetar kommunen med att hitta finansiering för att göra åtgärder så att riskerna kan avhjälpas. Området bedöms inte som akut toxiskt av Akademiska sjukhuset arbets miljömedicinska.

Bakgrund

Sågverksamhet pågick runt Saxviken i centrala Mora från slutet av 1800talet

till slutet på 1970talet. Saxnäsområdet är uppdelat i tre verksamhetsområden, f.d. Ströms Sågverk AB, f.d. Saxvikens Sågverk AB och Korsnäs AB.

1991 gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades. Bostäder har byggt i olika etapper tom 2008. 2009 upptäcktes dioxiner inom området i samband med en mindre utbyggnad.

Miljötekniska markundersökningar och fördjupad riskbedömning utfördes 2012. Resultaten visade på halter av dioxiner högre än framtagna platsspecifika riktvärden. Under hösten 2013 utfördes en huvudstudie där föroreningarna avgränsades ytterligare och åtgärdsförslag togs fram. En miljömedicinsk bedömning för dioxin i området har utförts. Denna visade att området inte utgör en hälsorisk för vuxna men kan innebära en hälsorisk för små barn på den mest förorenade marken.

2015 genomfördes kompletterande undersökningar för att ytterligare avgränsa förorenings utbredning och för med större noggrannhet kunna bedöma mängder förorening.

Dioxiner och risker

Dioxinerna i marken kommer från den behandling av virke som genomfördes vid de f.d. sågverken på området. Hälsorisker är kopplade till mängden dioxiner som kroppen tar upp och som ackumuleras med tiden. Det är framförallt långvarig exponering av dioxiner som är kopplat till risker. Exponering sker framförallt genom mat. Dioxiner finns bland annat i viss fet fisk och annan mat. Människokroppen påverkas på flera sätt. Störningar innefattar fortplantnings- och utvecklingsstörningar samt försämrat immunförsvar. Ämnet är klassat som cancerogent (IARC). Gravida och små barn (jordtillmun beteende) tillhör de känsligaste grupperna.

Arbets och milljömedicinskas bedömning av riskerna

För vuxna som bor i området utgör inte boende intill den kontaminerade marken någon hälsorisk, men för mindre barn som dagligen kan få i sig jord via munnen kan det finnas en hälsorisk på den högst kontaminerade marken där TDI riskerar att överskridas. På lekytan överskrids visserligen inte TDI för små barn som sväljer kontaminerad jord, men utgör ett oönskat extra bidrag, till det dagliga intaget av dioxin som vi får i oss via maten. Kontakt med sediment i sjön genom sedimentblandad kallsup skulle kunna innebära att TDI överskrids vid badtillfället för små barn, men eftersom det inte är troligt att bad sker dagligen utan endast under några månader under året, gör vi bedömningen att det inte utgör en hälsorisk. Badvattnet i sig anser vi inte utgör någon hälsorisk avseende dioxin.

Svar på de vanligaste frågorna

Sidan kommer att uppdateras i takt med att ny information kommer.

● Hur får man i sig dioxiner? Olika exponeringsvägar. Framförallt genom mat. Det finns olika riktvärden för dagligt intag. Dioxiner finns bland annat i viss fet fisk och annan mat.

● Är det farligt för de boende inom området? Området anses ej akut toxiskt. Hälsorisker är framförallt kopplade till långvarig exponering.

● Kan man odla? Konsumtion av egenodlade grönsaker innebär en möjlig exponeringsväg. Se rapport “Miljömedicinsk bedömning av dioxinkontaminerad mark i Saxnäs”

● Vad gäller för barn? Eventuella risker gäller främst små barn som kan få i sig jord via handtillmun beteende. Barn är extra känsliga

● Kan man bada på platsen? Vattnet innehåller mycket små halter förorening. Dioxiner är inte vattenlösliga. Exponering sker främst via sediment (bottenslam).

● Vad gäller för bärbuskar? Dioxiner kan spridas via vinden och fastna på bär, därav kan bären vara rena en dag och förorenade en annan.

● Varför har kommunen släppt fram bostäder i området? Sambandet mellan dioxiner och träskyddsbehandling var inte känt vid tiden för iordningställandet av marken för bostadsändamål.

● Kommer området att saneras? Kommunen kommer under våren 2016 söka statliga medel för att finansiera åtgärder på området på fd Ströms sågverk. På fd Saxvikens sågverk bedömer miljönämnden att Siljan Timber är ansvarig för föroreningen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 januari 2014.

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213