Regler för folkölsförsäljning

Vad är folköl?

Folköl (öl klass II) är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte över 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Från och med den 1 juli 2001 är den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skyldig att anmäla detta till den kommunen i vilken försäljningen bedrivs. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas och är en av förutsättningarna för folkölsförsäljningen skall vara tillåten.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att din butik är godkänd som anläggning enligt livsmedelslagen (tidigare livsmedelslokal) för hantering av matvaror. Godkännande av anläggningen utfärdas av kommunens miljöförvaltning. Ytterliggare en förutsättning för detaljhandel med folköl är att du stadigvarande tillhandahåller och försäljer ett brett sortiment av matvaror i butiken. 

Kunden skall i butiken kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det skall dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, t ex lättöl, läsk och vatten. Sedvanligt kiosksortiment bestående av t ex glass, godis, chips, kaffe thé, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för servering av folköl

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är av miljöförvaltningen godkänd som anläggning enligt livsmedelslagen (tidigare livsmedelslokal). Dessutom krävs att du serverar mat under den tid folköl serveras. Minimikravet gällande tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om det t ex servers pizza, varma smörgåsar, varm kort, hamburgare, kebab eller falafel.

Det skall vidare tillhandahållas ett sortiment av lättdrycker, t ex lättöl, läsk och vatten på serveringsstället. Servering av folköl skall ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. 

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

• 18-årsgräns. Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
• Berusade personer. Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annan berusningsmedel.
• Langning. Folköl får inte säljas om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva egenkontroll över försäljningen. För denna kontroll skall det finnas ett skriftligt program som skall arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet skall framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Ett program för egenkontroll bör lämpligen innefatta följande punkter;

• Kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl
• Försäljningsansvarig – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner ar denne för att sköta sin uppgift.
• Information till kunderna – vilka skyltar finns för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur placeras dessa skyltar i butiken.
• Kassarutiner – vad skall personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning.
• Åtgärder – vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs
• Dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnaden av egenkontroll.

Sanktioner

Enligt 10 kap 7 § alkohollagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller annars anses vara av allvarlig art. De som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem skall dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Avgift och tillsyn

Mora Kommun upprättar register över de försäljningsställen som säljer folköl. Mora kommer vidare att genomföra årliga tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs. För tillsyn kommer en avgift att tas ut. 

Taxor 2018

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror skall göra till Mora Kommun, Socialförvaltningen, 792 80 Mora. Information och blanketter finns även på vår hemsida.
Om du har frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att ta kontakt för ytterliggare information.

Madelen Andersson
0250 – 265 73

 

Alkohollagen
5 Kap 5 §
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den kommunen där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas.
8 kap 1 §
Den som bedriver servering av med öl skall anmäla verksamheten hos den kommunen där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Vad nu sagt gäller inte ifall som avser i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.
10 kap 10 §
Kommun får ta ut avgift för sin tillsyn enligt 8 kap av den som serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningsplikt servering av eller detaljhandel med öl.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213