Regler för tobaksförsäljning

Anmälningsplikt

Från och med den 1 juli 2002 skall den som säljer tobaksvaror anmäla detta till kommunen. Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning och anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas.

Försäljningsregler

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.

Det är den som säljer som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall skall legitimation begäras.

Det bör påpekas att lagen inte ger utrymme för undantag om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Från och med den 1 januari 2006 får tobaksvaror som säljs till konsumenter inte tillhandahållas i from av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av tobak skall utöva egentillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett skriftligt program som skall arbetas fram av den ansvarige för butiken.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsyn

Mora Kommun upprättar register över de försäljningsställen samt genomför tillsynsbesök. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning. Vid överträdelse av försäljningsregler kan kommunen ingripa med föreläggande.

Anmälan

Anmälan om försäljning av tobaksvaror skall göra till Mora Kommun, Socialförvaltningen, 792 80 Mora. Information och blanketter finns även på vår hemsida.
Om du har frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att ta kontakt för ytterliggare information.

Madelen Andersson
0250 – 265 73

Tobakslagen (1993:581)

12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 
12 c § En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas.
Näringsidkaren skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.
19 a § En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213