Försörjningsstöd

Socialtjänstlagen 4 kap. 1, 3 §§ 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd behöver du ta kontakt med en av socialkontorets handläggare. Om du ringer till socialkontoret på telefontiderna nedan och talar om ditt ärende så blir du kopplad till en handläggare.

Telefontiden är måndag kl. 9.00-9.30, tisdag, onsdag samt fredag kl. 8.30-9.30 samt alla vardagar kl. 13-14.30. Du når handläggarna genom socialkontorets reception på 0250-26400.

Vid telefonsamtalet får du mer information om försörjningsstöd och vilka handlingar du behöver inkomma med. Du blir sedan kallad till ett första besök på socialkontoret där du och din handläggare träffas och pratar igenom din situation. En utredning genomförs för att handläggaren ska kunna fatta beslut om din ansökan.

Väntetider

Du får en tid för besök hos handläggare inom 10 dagar efter din första kontakt med socialtjänsten.

Handläggningstiden av din ansökan är upp till 14 dagar från det att alla handlingar inkommit.

När kan man få försörjningsstöd?

Om du har svårt att klara din ekonomi kan du eventuellt ha rätt till försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät då alla andra alternativ är uttömda. Rätten till försörjningsstöd prövas varje månad.

Möjlighet till bistånd

En ansökan om försörjningsstöd bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi. Rätt till stöd har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Den som har kapital eller andra tillgångar kan normalt inte få försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt. Det krävs till exempel vid arbetslöshet att man är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du måste alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får bistånd.

Socialnämnden erbjuder personer som uppbär försörjningsstöd att delta i kompetenshöjande verksamhet eller praktik om ingen arbetsmarknadsåtgärd erbjudits via Arbetsförmedlingen. Om du ej kan stå till arbetsmarknadens förfogande hel- eller deltid ska detta styrkas via giltig sjukskrivning. Vid sjukdom ska rätten till sjukpenning i första hand utnyttjas. 

Till vad kan jag beviljas försörjningsstöd?

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd beräknas utifrån riksnormen som regeringen årligen fastställer. Riksnormen grundas på kostnadsberäkningar av Konsumentverket. Riksnorm ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för bostad, hushållsel, barnomsorg, hemförsäkring och fackförenings- eller a-kasseavgift och busskort. Dessa kostnader ska styrkas. Försörjningsstödet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till exempelvis kostnader för tandvård och glasögon. Gällande tandvård och glasögon krävs att kostnadsförslag inhämtas för att socialtjänsten ska kunna bedöma om kostnaden är skälig.

Beräkna din norm själv

För att göra en egen normberäkning kan du gå in på Socialstyrelsens hemsida via vår länk. Notera att beräkningen är förenklad och endast ger en antydan om hur du ligger till, samt att resultatet inte är någon garanti för försörjningsstöd.

Beslut och utbetalning

Det är viktigt att ansökan är fullständigt, noggrant och sanningsenligt gjord. I annat fall kan kompletteringar behövas, vilket kan fördröja beslut och utredning.

Det tar ca 2 arbetsdagar efter vårt beslut innan du får utbetalningen.

Om du inte är nöjd

Är du missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Falun.

Vid överklagan skriver du till nämnden/beslutsfattaren och anger vilket beslut du överklagar, varför beslutet är felaktigt, samt vilka ändringar du vill ha. Bifoga handlingar och annat som stöder din uppfattning. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till socialtjänsten senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Om inte nämnden själv ändrar på beslutet enligt överklagan sänds det till Förvaltningsrätten i Falun för avgörande. Känner du dig osäker kring hur man överklagar kan en handläggare hjälpa dig med detta. 

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som rör dig skyddas av sekretess. Det betyder att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretess gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt, däremot har du själv rätt att läsa alla papper som finns om dig.

 

Jobbstimulans

  • För dig som har försörjningsstöd och har eller får arbete
  • Du ska ha fått försörjningsstöd i minst 6 månader utan avbrott (avslag en månad under dessa månader avbryter kvalificeringsperioden och en ny period påbörjas)
  • Du behöver inte ha fått försörjningsstöd i Mora kommun under 6 månader.
  • Jobbstimulansen gäller oavsett vilken kommun du fått försörjningsstöd ifrån  
  • Vid normberäkning räknas endast 75 % av din arbetsinkomst efter skatt
  • Du får behålla 25 % av din arbetsinkomst
  • När du uppfyllt kraven för jobbstimulans gäller detta i 24 månader
  • Jobbstimulansen gäller i 24 månader även om du blir självförsörjande en period under denna tid
  •  Jobbstimulansen gäller endast arbetsinkomst intjänad efter 1 juli 2013
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 juni 2018.

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213