Krisberedskap

Nya kommunhuset
Kommunhuset i Mora.

Om en kris inträffar hittar du alltid uppdaterad information på mora.se. Mora kommun upprättar även en upplysningscentral dit du kan ringa om du har några frågor.

Vad är en kris?

Begreppet kris är inget entydigt begrepp. Det kan vara en större olycka eller en annan typ av händelse som påverkar både människor och samhälle.

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Extrem väderlek eller ett omfattande elavbrott är två exempel.

Så förebygger vi kriser

Mora kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys för sitt geografiska ansvarsområde. Den fungerar som ett viktigt underlag för att kunna identifiera lokala risker och sätta in förebyggande insatser där de behövs allra mest.

Anställda och förtroendevalda inom Mora kommun utbildas och övas inom prioriterade riskområden.

Krisledningsnämnd

Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämnden fattar beslut om det som är kopplat till den extraordinära händelsen. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Kommunen samordnar

Vid en kris eller samhällsstörning ansvarar Mora kommun för att alla inblandade aktörer ska kunna samarbeta så effektivt som möjligt. Därför finns ett krishanteringsråd. Rådet är ett samverkansorgan mellan kommunen, näringslivet och andra samhällsviktiga aktörer som kan bidra med olika former av hjälp och kompetens.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213