Resultat och jämförelser

Öppna jämförelser

Socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har tagit fram enkäter till kommuner och landsting som syftar till att ge en övergripande bild av den kvalitet man uppnår.

Genom öppna jämförelser kan man jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser är en rapport som hjälper kommunerna att utveckla och förbättra verksamheten men som även syftar till att ge en möjlighet till att jämföra sig med andra kommuner.

 Till Öppna jämförelser 

 

Äldreguiden - jämför äldreboende och hemtjänst

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden. 

Till Äldreguiden

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför årliga undersökningar om äldres uppfattning om vården och omsorgen om äldre. Nedan kan du se resultaten för Mora kommun.

Resultat hemtjänst 2014 
Resultat särskilt boende 2014  


Resultat hemtjänst 2015
Resultat särskilt boende 2015 

Resultat hemtjänst 2016 
Resultat särskilt boende 2016

Resultat hemtjänst 2017 

Resultat särskilt boende 2017 

 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Idag omfattar KKIK 225 kommuner.

Mätning sker inom fem områden:

  1. kommunens tillgänglighet
  2. trygghetsaspekter i kommunen
  3. medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. kommunens effektivitet
  5. kommunen som samhällsutvecklare

Resultatrapport KKIK 2013

Resultatrapport KKIK 2014   

Resultatrapport KKIK 2015

 

 

 

Brukarundersökning Individ- och familj (missbruk, ekonomiskt bistånd och barn och unga (13-20 år) samt vårdnadshavare.

 

Under hösten 2015 genomfördes en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen i Mora. Enkäten togs fram av SKL och har prövats av ett flertal kommuner under 2014. Enkäten togs fram på flera olika språk för att nå så många svarande som möjligt. Resultatet kommer att användas i förbättringsarbetet inom socialtjänsten.

Resultat - brukarenkät IFO (missbruk, eknomiskt bistånd, barn och unga 13-20   år(samt vårdnadshavare)

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 juni 2016.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213