Bokslut för socialnämnden 2016

17 februari 2017

Det gånga året har varit ett tufft år som ställt stora krav på organisationen och då särskilt på Vård och omsorg samt Individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden redovisar dock ett överskott på 10,5 mkr vid årets slut.

Under året har trycket varit högt inom Vård och omsorg på grund av att det är många som står i kö till särskilt boende vilket gjort att korttidsplatser har fått användas istället. Detta har lett till brist på korttidsplatser vilket i sin tur inneburit svårigheter med att ta hem utskrivningsklara patienter från lasarettet.

För att möta upp och klara utskrivningsklara patienters behov av en trygg och säker hemgång har ett hemgångsteam startats upp. Personen får efter hemgång från lasarettet intensiva insatser via hemgångsteamet de första två veckorna.

Bristen på platser i särskilt boende har även inneburit ökad belastning på hemtjänsten då allt flera brukare med hög vårdtyngd blivit kvar inom hemtjänstens omsorg.

Hälso- och sjukvården påverkas av att fler som skrivs ut från landstinget har en högre vårdtyngd, vilket ökar kraven på kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen inom alla yrkesområden.

Det nya särskilda boendet med 32 platser som kommer att stå klart i maj 2017 kommer att innebära att situationen inom Vård och omsorg kommer att förbättras.          

Under året har det varit rekryteringssvårigheter inom samtliga yrkesområden. Detta märktes särskilt under sommarmånaderna.

Barn och ungdomsenheten har varit utsatt för en stor prövning i och med den flyktingsituation som rått i hela landet och ett mycket högt tryck gällande barn/ungdomsärenden generellt. Inflödet av orosanmälningar dubblerades på ett år (2014-2015).

Under 2015 var det också en mycket hög personalomsättning inom barn-och ungodomsenheten och flera vakanta socialsekreterartjänster. Vid årets slut fanns inga vakanser och inget köp av konsulttjänster.

Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn vid årets slut gavs Mora betyg som bästa kommun de hittills till synat gällande socialsekreterarnas arbetsmiljö!

Under året har socialnämndens verksamheter i stort sett klarat att tillgodose på ett fullgott sätt kommuninnevånarnas behov av socialtjänst och de mål som socialnämnden beslutat om.

Socialnämnden redovisar ett överskott på 10,5 mkr, som beror på att starten av ny gruppbostad framflyttats från hösten 2016 till mars 2017 ca 4 mkr och mera har erhållits i statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar (EKB) 12,3 mkr.

Årets överskott är av tillfällig karaktär och om det tas bort från resultatet så är nämndens resultat ett underskott på 5,8 mkr. Hade effektiviseringarna genomförts som planerat så hade budgeten nästan varit i balans.

Effektiviseringskravet för 2016 var 7,2 mkr varav 4 mkr inte genomförts på grund av situationen inom äldreomsorgen med brist på platser i särskilt boende. Effektiviseringarna som inte genomförts är neddragning av korttidsplatser och inom hemtjänsten minska på antalet ytterfall - brukare som har 120 timmar eller mera i insats per vecka och insatsen är dyrare än en plats på särskilt boende.

 -  Vi har fortsatt stor utmaning inom kompetensförsörjning, främst undersköterskor, sjuksköterskor och annan legitimerad personal. Vi har även behov av enhetschefer och vi jobbar aktivt med frågan, säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M)

 

Ordförande Malin Höglund  

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213