Försörjningsstödet nådde ny toppnivå

21 april 2011

Noteringar från socialnämndens sammanträde den 20 april

I mars betalades 1 032 tkr ut, det högsta månadsbeloppet under 2000-talet och sannolikt det högsta någonsin. Exakt vad som ligger bakom kommer att utredas under våren.  

- Mycket handlar om utförsäkrade, menar socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). Den höga arbetslösheten i Mora finns också med i bilden, särskilt gäller det ungdomar som utgör den största andelen. Många har överhuvud taget svårt att komma in på arbetsmarknaden och hamnar då hos oss. Även om vi har vår egen verksamhet Arbete & Utveckling och dessutom är med både i Companion och Unga till arbete, så är inte det lika verkningsfullt som när Arbetsförmedlingen hade sina olika åtgärder att sätta in. I kommunens budget finns i och för sig 1.8 mkr för arbetsmarknadsåtgärder och vi hoppas i alla fall att det ska kunna lindra problemen till viss del.

För perioden januari-mars visar socialnämnden ett negativt resultat på -1 758 mkr och vid sidan av försörjningsstödet är det hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen som utgör de stora minusposterna.

Inom hemtjänsten pågår implementeringen av det nya planeringssystemet TES där tidsmätningen ännu inte fungerar tillfredsställande. Hemtjänstgrupperna ska egentligen få ersättning utifrån den tid man arbetar hos brukarna och enligt den norm som satts ska den tiden utgöra 65 %, exklusive restid. Dit når ännu inte alla grupper och bristerna i tidsmätningen gör att utbetalningarna hittills har skett utifrån planerad tid vilket gett ett betydande underskott kvartal 1.

- Rent allmänt behöver vi få ner kostnaderna per hemtjänsttimme till 350-375 kronor per timme, säger Bernt Persson. Det behövs inte minst för att kunna möta LOV (Lagen om valfrihet).

Även individ- och familjomsorgen (IFO) visar ett underskott på dryga miljonen under samma period. Ovanligt många placeringar inom missbruksvården och HVB är förklaringen. Vid årsskiftet fanns 7 personer placerade och vid utgången av mars hade siffran stigit till 16. Med tanke på att varje placering kostar ca 1 mkr per år blir summan ansenlig. Men å andra sidan kan ett antal placeringar avvecklas och det ger en förhoppning om att budgeten på detta område trots allt ska kunna hållas under året.

Minusresultatet det första kvartalet till trots tror nämnden på ett nollresultat för de sociala verksamheterna under 2011. 

Se Ekonomisk uppföljning januari-mars 

Mora deltar i utredning om övertagande av hemsjukvården

Det är landstingsstyrelsen som vill förhandla med Dalakommunerna för att få dem att överta ansvaret från landstinget. För närvarande har två tredjedelar av landets kommuner tagit över och regeringen trycker på för att huvudmannaskapet ska flyttas fullt ut.

- Det här har diskuterats sedan 1992 så det ska bli spännande att se hur det går, menar Bernt Persson. Jag antar att kommunerna vill ha 56-58 öre i skatteväxling och att landstinget bara kommer att erbjuda 25 öre. Tidigare har landstinget varit emot skatteväxling men nu inser man att hemsjukvården framöver blir att dyrare att upprätthålla och därför har man bytt fot i frågan. Eftersom en skatteväxling rakt över kan ge stora skillnader mellan kommunerna kan nog en mellankommunal utjämning bli aktuell. Jag för min del kommer inte att gå med på det här eftersom det blir klart dyrare för Mora.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213