Alkoholhandläggningen i Mora får gott betyg

19 november 2009

Från socialnämndens sammanträde den 18 november.

Serveringstillstånd är viktigt för de flesta restauranger om verksamheten ska gå ihop. Men med tillståndet följer också krav som ska efterlevas. Kommunen är tillsynsmyndighet och ibland uppstår problem vid kontakterna.

Kritiken mot alkoholhandläggningen i Mora har stundtals varit hård under senare år. På insändarsidorna har allehanda klagomål anförts och sedan 2007 har

Ölglas
fyra ärenden anmälts till Länsrätten från restauranger som ansett sig felaktigt behandlade. Två av ärendena gällde återkallande av serveringstillstånd, ett gällde varning enligt alkohollagen och ett gällde avslag på inlämnad ansökan. I samtliga fall har överklagandena avslagits av domstolen.

Vid ett tillfälle har också en anmälan gjorts till Justitieombudsmannen (JO) gällande handläggning av ett serveringstillstånd. Även det ärendet avslutades utan åtgärd.

Det här har föranlett kommunens revisorer att granska verksamheten och revisionsrapporten, daterad oktober 2009, ger socialnämnden all anledning att sträcka på sig. Bland annat sägs det att "socialnämndens handläggning av serveringsärenden fungerar på ett ändamålsenligt sätt; dels i förhållande till de riktlinjer som fastställts av fullmäktige i Mora kommun, dels i förhållande till alkohollagens regelverk. Vi bedömer sammantaget att verksamheten sköts på ett korrekt sätt."

Det är endast i slutet av den revisionella bedömningen som ett litet påpekande återfinns: "Nämnden har en organisation som är ändamålsenlig, Vi noterar dock en viss sårbarhet då ersättare för handläggande tjänsteman inte finns inom den egna organisationen. Vid förfall för denne behöver tjänster köpas in externt (annan kommun eller konsultfirma). Nämnden har tagit fram ett antal informativa dokument kring serveringstillstånd. Dessa dokument finns tillsammans med nödvändiga blanketter på kommunens webbplats."

- Det har varit mycket skriverier i tidningarna, medger socialnämndens ordförande Bernt Persson. Men vi får ett gott betyg för hur vi jobbar och vi följer uppenbarligen reglerna väl.

Viss ljusning på ekonomifronten

Att 2009 skulle bli ett år med rejält röda siffror har stått klart en längre tid. Förra månadens prognos pekade mot ett årsresultat på -11.9 mkr, en siffra som nu justerats ned med en miljon till 10.9 mkr. 

- Åtgärderna som vi vidtagit för kostnadsanpassning inför 2010 har redan börjat ge effekt, menar Bernt Persson. Personalkostnaderna har sänkts och ligger väl till, medan försörjningsstöd och placeringar drar ned resultatet. Ändå är våra kostnader för försörjningsstöd fortsatt låga, ca 5 mkr, i förhållande till liknande kommuner. Hur som helst kommer vi att gå in i 2010 med kostnader som ligger i nivå med den ram vi fått oss tilldelad. För vi kan inte fortsätta  så här ett år till.

Tre kommuner samverkar om social myndighetsutövning

Ett av de sex samarbetsområden som är aktuella för Mora, Orsa och Älvdalen är social myndighetsutövning. Där ingår biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldre och handikappade inklusive socialpsykiatri, biståndshandläggning enligt LSS och familjerätt. Öhrlings har på uppdrag av socialcheferna utrett vilka fördelar som samverkan skulle medföra och kommit fram till kompetens, kvalitet och ekonomi skulle påverkas positivt.

Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta tjänstemannaförslaget som innebär att en gemensam nämnd bildas för ändamålet, samt anta det avtalsförslag som utarbetats. 

- Mora blir värdkommun och sammanlagt är det 12 tjänster i tre kommuner som berörs, säger Bernt Persson. Och de tjänsterna kommer nuvarande innehavare att få söka om. 

Brottsofferjouren får bidrag....

Som föregående år ville föreningen ha 5 kronor per invånare under 2010 men fick - som föregående år - nöja sig med hälften. Det vill säga 50 438 kronor.

....liksom Kvinnogemenskapen Emma

Även här ansökte man om 5 kronor per invånare för 2010 och beviljades hälften, alltså 50 438 kronor.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 november 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213