Ingen fixartjänst i Mora kommun

15 juni 2011

Från socialnämndens sammanträde den 15 juni.

Mikael Sterio (KD) har i en motion till fullmäktige 2010 begärt att kommunen ska inrätta en fixartjänst för personer över 65 år i syfte att förebygga fallolyckor i hemmet. Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande och där konstaterar socialchefen Gunnel Gyllander att den ekonomiska situationen inte medger att en ny tjänst inrättas. Förvaltningen står nämligen inför ett effektiviseringskrav på ca 5 miljoner kronor under nästa år. Hon anser dessutom, i en kommentar till den bifogade kalkylen, att ".... med dessa beräkningar kunna räkna hem kostnaderna för en fixartjänst bedöms som mycket små".

Tilläggas kan att Ingvar Niilimaa (Morap) motionerade i samma ärende redan 2004 och även den gången avstyrktes motionen.

Ekonomisk uppföljning januari-mars

- Vi har haft en nollprognos för 2011 fram tills nu men saker har inträffat på senare tid som gör att allt talar för ett minusresultat på ca 2 800 tkr vid årets slut, säger ordföranden Bernt Persson.

Efter de fem första månaderna summeras underskottet till - 4 090 tkr, vilket innebär att nämnden förutskickar en klar förbättring under den resterande delen av 2011.

Det som hänt sedan förra månadens redovisning är bland annat att OB-kostnaderna för påsken har tillkommit. De hade budgeterats till april men kom i stället att belasta majresultatet med 750 tkr. Hemtjänsten och missbruksvården har också dragit över budget. En färdigvårdad person har återvänt till Mora vilket kostar stora pengar och även missbruksvården har blivit dyrare än beräknat. Eftersom Venjan inte ingår i kostsamarbetet med landstinget har det visat sig att den egna produktionen till Juntgården är avsevärt dyrare, på årsbasis handlar det om ungefär 850 tkr. 

- Vi måste börja köpa mat från landstinget, i annat fall vill vi ha kompensation för merkostnaden, menar Bernt Persson. Något som vi också behöver komma till rätta med är kostnaden för en hemtjänsttimme. Den ligger hos oss på ca 550 kronor, i de kommuner som går in i LOV brukar nivån variera mellan 350 och 375 kronor. En ökning av effektiviteten får 65 % brukarnärvaro till 70 % skulle här göra stor skillnad. Sedan hoppas vi naturligtvis också att placeringarna inom IFO kan gå ned en aning.

Se uppföljningen med kommentarer här

Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för omvårdnadslyftet

Socialnämnden beslutade att ansöka om bidraget som ska användas för vidareutbildning av vårdbiträden och undersköterskor. Ökad kvalitet inom äldreomsorgen är målet och kommunen får under 2011 tillgodoräkna sig 50 kronor per uppnådd gymnasiepoäng, dock maximalt 378 tkr. Bidraget utgår under perioden 2001-2014 och det beräknas att ungefär 100 personer kan behöva utbildningen. Inte minst med tanke det kommande övertagandet av hemsjukvården från landstinget.

Stimulansmedel söks för att införa värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

En motion i ärendet har lämnats till kommunfullmäktige av Birgitta Sacrédeus (KD) och Ulla Rombo (KD). En värdighetsgaranti ska ange vad vårdtagare, anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna i detta arbete och därför beslutade socialnämnden att söka bidrag för genomförandet.

Wasastugan fick varning

Vid inspektioner den 26 februari 2011 och den 4 april 2011 har överservering av berusade personer konstaterats, dessutom har shotsbrickor sålts utan att serveringspersonalen kontrollerat mottagarna.

Socialnämnden beslutade att meddela en varning till företaget som driver Wasastugan.

Nya riktlinjer för tillståndsgivning enligt alkohollagen

Sedan lång tid tillbaka har serveringstillstånd för uteserveringar haft en begränsning som angett att musik bara får spelas till 23:00. Detta trots att utskänkningstillståndet gällt längre, ofta till 02:00. En kontroll med Miljökontoret har visat att man där numera anser att det är näringsidkaren som ska ha ansvar för hur länge musik spelas.

Socialnämnden beslutade därför att ta bort den särskilda restriktionen i tillstånden och att det fortsättningsvis endast är utskänkningstillståndets tider som begränsar möjligheten till musik utomhus.

- Har man tillstånd att ha öppet till 02:00 så får man också spela musik fram till dess, säger Bernt Persson. Men på eget ansvar, om någon närboende blir störd så kan den givetvis polisanmäla saken.

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 juni 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213