Projektet som blev reguljär verksamhet

6 september 2010
Janne, Elisabeth och Marie Visa större bild
De arbetar i Familjefrid: Janne Gustafsson, Elisabeth Berggren och Marie Eriksson.

Samarbete med Polisen

Projektet kom att döpas till Familjefrid och leddes av Anna Jonsson, Mora kommun. Till sin hjälp hade hon fram till årsskiftet Emma Lundberg från Polisen. Under två år har en verksamhet strukturerats och fått sådant genomslag att den nu, efter projekttidens slut, permanentats i socialnämnden.

- Det finns pengar att driva Familjefrid vidare och vi i nämnden har beslutat prioritera en fortsättning eftersom vi anser att det handlar om en folkhälsofråga, förklarade socialnämndens ordförande Bernt Persson (S) i sitt välkomsttal.

Bernt Persson
Bernt Persson (S),
socialnämndens ordförande.

Ett 30-talberörda personer från socialförvaltningen, integrationsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen hade mött upp i samlingslokalen på Saxnäs till den formella avslutningen av projektet. De fick inledningsvis lyssna på Anna Jonsson som gick igenom våldsproblematikens delar och gav en kort beskrivning av de tre problemtyper som man sysslar med: Personer som är utsatta för våld, personer som utövar våld och barn som upplevt våld.

Agerar snabbt vid behov

- Enligt lag har kommunen ansvar för våld i nära relation och under den här perioden har vi vidtagit ett antal åtgärder, berättar Anna Jonsson. Vårt mål har varit att bygga upp en stödjande verksamhet och att förhindra upprepning och förekomst av våld.

Anna Jonsson
Anna Jonsson, projektledare.

Prioriterade åtgärder har varit att införa gemensamma rutiner inom individ- och familjeomsorgen och att skapa samverkan mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer.

Familjefrid har en öppen ingång och vem som helst kan vända sig dit. Man kan ta egen kontakt eller också bli hänvisad dit från socialtjänsten, Polisen, landstinget eller frivilligorganisationer. Efter en första kontakt är målsättningen att återkoppling ska ske inom tre arbetsdagar.

Flexibel organisation på plats

Tre personer är deltidsengagerade i verksamheten, var och en med sin speciella inriktning. Elisabeth Berggren ägnar sig åt dem som blivit utsatta för våld och Janne Gustafsson med dem som utövar våld. Båda har sina bottentjänster vid Familjerådgivningen I Mora och avsätter 40 % vardera i Familjefrid. I Orsa finns Marie Eriksson som har han om den tredje gruppen, barn som upplevt våld.

- Min målgrupp är mellan 4 och 18 år och jag jobbar 25 % i Familjefrid, berättar hon. Det gör jag i en trerummare där ett rum möblerats för de yngre årgångarna och ett för de äldre. På så sätt kan de känna sig lite mer bekväma när de kommer hit.

Våld i nära relationer är enligt samstämmiga uppgifter vanligare än de flesta tror. Mörkertalet är stort, men Rädda Barnen uppskattar exempelvis att 200 000 barn bevittnat våld i hemmet. Våldet är ofta återkommande och ett utmärkande drag är att den som utsätts oftast har svårt att lämna förövaren. Tillståndet normaliseras i många fall och relationen till förövaren påverkar benägenheten att anmäla övergreppen.

Anna Jonsson har några goda råd att ge till den som misstänker att våld förekommer:

-  Man ska aldrig vara rädd att fråga. Det är då viktigt är då att skapa en atmosfär som inte är dömande och att prata med personen i enrum. Och om personen inte berättar, fråga igen för att visa att du ser.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 september 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213