Socialnämndens budget fördelad

28 januari 2010

Från socialnämndens sammanträde den 27 januari.

Budgetomslutningen utgörs i allt väsentligt av två delar; tilldelningen från kommunfullmäktige (365.5 mkr) och intäkter/bidrag ca 81 mkr. En översiktlig beskrivning av budgetfördelningen finns i nedanstående fil:

Förslag till internbudget för socialnämndens verksamhet under 2010 

Årsredovisning/Bokslut 2009

Enligt prognosen som grundades på utfallet för perioden januari-november förväntades ett årsresultat på - 9.5 mkr. När 2009 summerats visade det sig att det istället blev - 11.2 mkr. I den siffran ingår dock 0.9 mkr i tvistiga skulder som kan komma att förbättra resultatet en del.

Det som förändrats sedan novemberprognosen är i huvudsak att entreprenad och köp av tjänster ökat med ca 1.5 mkr, personalkostnader med ca 1.2 mkr och övriga kostnader med ca 1.7 mkr.

Intäktssidan har förbättrats bland annat på avdelningarna Statsbidrag och Övriga intäkter, men dessvärre inte tillräckligt för att nå den senaste prognosen skulle kunna infrias.

Se den kompletta årsredovisningen (PDF)  

Projektering av ny gruppbostad

Redan idag har sex ungdomar beslut om gruppbostad enligt LSS vid halvårsskiftet 2010. Det är platser som inte finns inom det befintliga beståndet och därför har ett nybygge aktualiserats. Socialnämnden gav uppdrag till Morastrand att projektera en ny gruppbostad. Den slutgiltiga lokaliseringen är dock inte bestämd.

Mottagande av ensamkommande barn

Socialnämnden fick i oktober 2009 ett uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda och eventuellt föreslå avtal för mottagning av ensamkommande barn.

För socialnämndens vidkommande är utredningen klar och i den delen föreslås att kommunen ska teckna avtal med Migrationsverket om tre asylplatser och fem platser för barn med uppehållstillstånd. De som anländer bör vara i åldern 16-18 år. Samordning bör ske med Orsa och Älvdalens kommuner ifråga om mottagandet.

I förslaget anges också att kommunstyrelsen ska uppdra till barn- och utbildningsnämnden att starta och driva ett hem för vård och boende. Kommunstyrelsen ska dessutom uppdra till socialnämnden och överförmyndarnämnden att vidta de åtgärder som behövs för ett lyckat mottagande.

Brasserie Pineaus serveringstillstånd återkallas

Under hösten 2009 har tillsyn gjorts vid fyra tillfällen och de brister som då noterats har i vanlig ordning kommunicerats till ägarna, Hjort o Andersson Trading AB. Den första tillsynen gjordes av Polisen, den andra var myndighetsgemensam och då deltog Skattemyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och kommunens alkoholhandläggare. Kommunen gjorde ytterligare en tillsyn i november, då med en inhyrd alkoholhandläggare för att undvika personfixering. Slutligen gjordes en gemensam tillsyn (Kommunen och Skatteverket) i början av december.

De felaktigheter som noterats vid tillsynerna rubriceras enligt följande: bricka med shots, uteservering, märkbart berusade personer, danstillstånd, vimmelbild, kvitton och Skatteverkets kontroll.

Av kommunikationen framgår att bolaget har diametralt motsatta uppfattningar om det som myndigheterna lägger det till last. Den enda anmärkning som accepteras är att dans anordnats utan tillstånd. Under ärendets lopp har bolaget JO-anmält kommunens alkoholhandläggare, en anmälan som lämnades utan åtgärd. Bolaget avser också att anmäla den inhyrda alkoholhandläggaren för brott, tjänstefel alternativt förtal och bolaget anser sig också vara berättigat till skadestånd från kommunen "för den kränkning som skett".

Socialnämndens beslut var enhälligt och innebär att serveringstillståndet återkallas. Detta görs enligt alkohollagen 7 kap 19 § eftersom tillståndshavaren inte ansetts följa "gällande bestämmelser, föreskrifter eller villkor meddelade enligt denna lag".

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 januari 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213