Svarta siffror för socialnämnden

3 februari 2011

Det gångna året slutade med ett plusresultat som skrevs till 5.4 mkr. Men 2011 blir besvärligare och målet är nu att hålla budgeten.

5.4 miljoner är något lägre än prognosen och anledningen till det är att en del svårberäknade löneökningskostnader dök upp i december.

- 2010 blev alltså ett bra år och om man blickar sex år bakåt i tiden från det att S och C tog över styret så har socialnämnden gått med plus alla år utom 2009 då vi hade ett litet tapp, säger ordföranden Bernt Persson (S). Det är också intressant att vi lyckats sänka kostnaderna mellan 2009 och 2010 med ungefär 10 mkr, trots löneökningar och det faktum att vi har mer verksamhet. En del av kostnadsminskningen beror dock på att vi inte började bygga servicebostaden vid Mäxvägen på grund av ett överklagande (ingår i LSS/IFO nedan).

Överskottet återfinns i följande verksamheter:

  • Administration och förvaltningsövergripande verksamheter +0.5 mkr
  • Äldreomsorg +0.3 mkr
  • LSS/IFO (Lagens om särskilt stöd/Individ och familjeomsorg) +4.6 mkr

Se årsredovisningen här

Internbudget 2011

- Ingångsläget är bra men året blir ändå tufft, förklarar Bernt Persson. Vi har inte fått full kompensation för kostnadsökningar ifråga om löner och annat. Dessutom har aktivitetssamordnarna övergått till reguljär verksamhet från årsskiftet och vi har därmed ingen extern finansiering. Så där får vi en extrakostnad på dryga miljonen.

För att klara budgetmålet ska man försöka effektivisera hemtjänsten ytterligare genom att inför TES, där arbetsordrarna levereras till mobiltelefonen.

- Budgeten är realistisk, men vi måste vara på tårna hela tiden hålla den.

Totalt omsluter socialnämndens budget 374 309 kkr vilket är ungefär nio miljoner mer än 2010.

Se budgeten här

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen

Om mer än tre månader gått sedan beslut togs ska detta meddelas till Socialstyrelsen varje kvartal. Dessutom till socialnämnden, kommunfullmäktige och kommens revisorer.

Av de tolv beslut som tagits har nu åtta verkställts en tid efter de stipulerade tre månaderna.

- Det här handlar vanligtvis om att hitta familjehem och det är ibland väldigt svårt, eftersom många synpunkter måste tas i beaktanden, förklarar Bernt Persson. Vi kan till exempel inte tvinga iväg någon till ett familjehem mot personens eller föräldrarnas egen vilja. Så därför kan det ta tid innan en lösning hittas som alla inblandade kan acceptera.

Nya Vi på hörnet får inte servera alkohol

Restaurangen har fått ny ägare och då krävs ett nytt serveringstillstånd. Men det ansåg sig inte socialnämnden kunna ge, eftersom den sökande förekommer i brottsregistret avseende smuggling av alkoholdrycker 2007-11-23. Domen föll 2008-10-01 och blev villkorlig med samhällstjänst, alternativet hade varit fängelse i en månad.

I de allmänna råd som finns gällande serveringstillstånd framgår att brottslighet som har anknytning till rörelsen är särskilt graverande och det därför bör förflyta minst tre år från det att brottet begicks innan nytt tillstånd ges. Från kommunens sida bedöms brottet som extra allvarligt eftersom sökanden vid tillfället hade serveringstillstånd.

Det kan också tilläggas att kopia på registreringsbevis från Bolagsverket inte lämnats till kommunen, dessutom saknas handlingar som visar att köpet är genomfört. Inte heller har kontoutdrag gällande lån från Ikano Bank uppvisats.

Socialnämnden beslutade därför att inte bevilja serveringstillstånd på grundval av det som framkommit i utredningen.

Wasastugan får fortsatt serveringstillstånd

Ny ägare tillträdde i slutet av 2010 och nämndens ordförande fattade ett delegationsbeslut i ärendet eftersom alla handlingar var i ordning och stundande helger var viktiga intäktskällor för rörelsen.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 februari 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213