Minus för socialnämnden 2011

9 februari 2012

Beslut i korthet från socialnämndens sammanträde 2012-02-08

När året summeras i ekonomiska termer blir det dryga tre miljoner back. Det är främst kostnaderna för äldreomsorgen som drar ner resultatet.

- Det har gjorts ungefär 10 000 timmar mer inom hemtjänsten än vad som var budgeterat, förklarar ordföranden Bernt Persson (S). Och det beror i sin tur på att många brukare står i kö för särskilt boende, något som vi inte kan erbjuda i tillräcklig omfattning. Därför måste hemtjänstens insatser utökas. Men även kosten har fördyrats som en följd av det kostavtal som ingåtts med landstinget, dessutom fick vi i fjol en överkostnad på grund av att vi införde planeringssystemet TES i hemtjänsten. Men den överkostnaden tar vi igen i år eftersom resurserna nu används effektivare.

Hemtjänstens kostnader hamnade 6.2 mkr över budget, men tack vare att den förvaltningsövergripande administrationen gav ett plus på 3.9 mkr så kunde det totala underskottet minska avsevärt. Trots smärre minusresultat även inom övriga avdelningar.

Budget 2012

I år uppgår nämndens budget till 460.4 mkr, vilket ska jämföras med 443.6 mkr för fjolåret. Ökningen består bland annat av nya platser inom äldreomsorgen (4.5 mkr), ökat försörjningsstöd (3.1 mkr) demografiska förändringar (2.7 mkr) och generell ramuppskrivning (1.9 mkr). Personalkostnaderna totalt sett förväntas öka med 19.5 mkr.

Intäkterna beräknas bli 72.4 mkr (2011=69.3) och består främst av avgifter inom äldreomsorgen samt av hyresintäkter inom gruppbostäder och särskilda boenden.

- En skillnad i år är att vi inte som i fjol budgeterar försörjningsstödet till 5 mkr och sedan få för full täckning av kommunstyrelsen för kostnaderna därutöver. Eftersom överdraget i fjol blev 3.1 mkr har vi nu istället ökat vår budget med det beloppet till 8.1 mkr. Men trots av försörjningsstödet mer än fördubblats på senare år ligger vi ändå väl till, Orsas kostnader är ungefär lika stora som våra och då har den kommunen bara en tredjedel av vårt invånarantal.

Ej verkställda beslut ökar

Enligt socialtjänstlagen ska beslut som inte verkställts inom tre månader rapporteras kvartalsvis till bland andra Socialstyrelsen. Som sedan har möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om att vite ska utdömas, lägst 10 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

- Här har vi en lång lista numera, konstaterar Bernt Persson. Den är en bomb som vi kan drabbas av och vi kommer med säkerhet att få frågor från Socialstyrelsen. Och i slutänden kan vi råka ut för viten.

Att listan har ökat så mycket beror på att de 17 tomma lägenheter som fanns för knappt ett år sedan nu är fullt utnyttjade. Dessutom finns en kö på 25 personer som behöver permanent boende enligt socialtjänstlagen. boende som helt enkelt inte finns i dagsläget.

- Vi har visserligen beslutat om utbyggnad men om det håller som argument är osäkert. Förr bestod listan mest av beslut om kontaktpersoner där problemet oftast var matchningen mellan kontaktfamilj och vårdtagare. Nu är det behovet av permanent boende som vi har svårt att leva upp till.

Personlig assistans upphandlas

- Det gör vi för att hålla budgeten i schack eftersom vi tror att det kan minska våra kostnader, menar Bernt Persson.

I dagsläget är det kommunen som i egen regi tillhandahåller personlig assistans, en tjänst som även flera privata företag i Mora levererar. Kommunen är dock inte tvingad att sköta sin verksamhet på detta område i egen regi, den kan också upphandlas så att minst ett företag sköter den för kommunens räkning. Men kommunen måste åtminstone kunna anvisa en upphandlad utförare. 

Så kommer det också att bli när den beslutade upphandlingen slutförts. Det kan tilläggas att ersättningen till utförare blir 258 kronor/timme, vilket är det statliga schablonbeloppet. Konkurrensen mellan anbudsgivarna gäller därför enbart tjänstens kvalitet.

Fler äldreomsorgsplatser inrättas

Det sker för att komma tillrätta med den brist som tidigare nämnts. Innan ett nytt äldreboende kan stå klart måste köproblemet lösas tillfälligt och det görs genom att nio nya platser inrättas i befintliga lokaler på Spanskgården och tre på Stenudden, Saxnäs.

För detta har nämnden tilldelats en ramhöjning 2012 på 4.5 mkr. 

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 februari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213