Vikten av barn och ungas psykiska hälsa

9 december 2015

 Familjens hus i Mora

Projektet Psynk Mora arbetar med att samordna samhällets alla insatser för barn och unga i åldrarna 0-19 år som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda från skola, socialtjänst till hälso- och sjukvård ska vara lätt att hitta och kunna ges i rätt tid.

Barn är generellt friska och lever gott i Sverige, jämfört med de flesta andra länder. Men psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa: "En ökning av psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symptom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen".

Barns hälsa och välbefinnande är idag en central angelägenhet och vi vet att förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Det är föräldrarna som har det omedelbara ansvaret för sina barn, men samhällets struktur, organisation och politik är viktiga för att stödja föräldrarnas möjligheter att utföra sina uppgifter. Idag finns det gott om kunskap inom alla verksamheter för barns psykiska hälsa och den utvecklas snabbt. Men vi ska inte heller glömma att samhällets resurser är begränsade.

- Om vi kan lägga samman den kunskapsmängd som finns och samverka mer och bättre samt skapa en helhetssyn så tror jag att vi i Mora kan ge det stöd som många barn och unga är i behov av och det är precis det här som projektet Psynk i Mora handlar om, säger Inger Skoglund Hassis som är folkhälsoplanerare i Mora kommun och processledare Psynk Mora.

Psynk – för barn och ungas psykiska hälsa

I projektet Psynk samverkar representanter för förskola och skola, socialtjänst, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering för att ta ett helhetsansvar för barn och ungas psykiska hälsa. Projektet ska sträva efter att gemensamt kompetensutveckla all personal som verkar inom området. För att lyckas med samordningen så leds projektet av en styrgrupp bestående av chefer från kommun och landsting. Till stöd för arbetet finns processledare, politiker och tvärprofessionella arbetsgrupper för att tillsammans hitta en modell för samverkan och samordning.

- Vi har samlat de aktörer som vi tror kan ge en ökad kvalité på insatser för barn och ungas psykiska hälsa, säger Inger Skoglund Hassis.

Främja skolnärvaro

Psynk Mora arbetar med att bland annat främja skolnärvaro eftersom skolan ses som den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och olika sociala problem som till exempel kriminalitet och missbruk. Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att ett barn eller ung person inte mår så bra vilket kan vara en signal på att skolan i samverkan med föräldrar och andra aktörer inte har kunnat ge eleven det stöd och den hjälp som behövts.

- Vi har därför tagit fram en närvarorutin som beskriver olika rutiner som skolan följer när en elev inte kommer till skolan. Eftersom frånvaro ofta bottnar i olika slags problem som kan röra både hem och skola är det viktigt att hitta individuella lösningar och att skolan samarbetar med andra verksamheter inom kommun och landsting, berättar Inger skoglund Hassis.

Familjens hus

En familjecentral erbjuder blivande föräldrar samt barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från både kommunens och landstingets verksamheter. Inom projektet för Psynk planeras det för en sådan verksamhet och kommunen letar nu efter en lämplig lokal.

Hitta en modell för sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost. Projektet Psynk strävar därför efter att hitta en modell som skapar ett investeringstänk i ekonomiska termer hos berörda verksamheter och som är ett incitament till långsiktighet och tidiga insatser.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213