Arvode

Arvode för uppdraget

Rätten till arvode

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken. Ett normalarvode utgör ungefär 20 % av gällande prisbasbelopp per år, cirka 8 800 kr före skatt per uppdrag. Det görs dock alltid en individuell prövning där hänsyn tas till uppdragets svårighetsgrad (se nedan om arvodets storlek). Arvodet kan då hamna både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som förordnats till god man/förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från denna rätt.

 

Arvodet betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man/förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp (för närvarande 89 000 kr) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp
(116 600 kr). I annat fall ska kommunen betala arvodet. Om särskilda skäl finns kan undantag från denna huvudregel göras.

För gode män för ensamkommande barn betalar kommunen arvodet. Kommunen kan under barnets asyltid återsöka kostnader till Migrationsverket.

 

Skatt och arbetsgivaravgifter

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska du betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Se mer om hur du gör detta på Skatteverkets hemsida. Där framgår även att du ska lämna in en förenklad deklaration, en för varje huvudman du får arvode från.

Det finns även en mycket pedagogisk hjälpblankett för dig som god man eller förvaltare. Av blanketten framgår att du bör hantera detta på följande sätt:

 

 • Du tar ut nettoarvodet (d.v.s. arvodet - skatt på 30 % + ev. kostnadsersättning) från huvudmannens konto och för över det till ditt eget konto.
  • Från huvudmannens konto betalar du in skatt + arbetsgivaravgift till Skatteverkets plusgiro eller bankgiro. Som "betalare" anger du huvudmannen.

   

  Arvodets storlek

  Överförmyndarkontoret tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande basbelopp.

   

  Om huvudmannen har små marginaler

  Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som gode mannen kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

   

  Gör upp en budget

  Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att upprätta en budget samt med eventuell skuldsanering.

   

  Ansök om handikappersättning

  Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som arvode till god man medför för huvudmannen. Försäkringskassan beslutar om handikappersättning.

   

  Begär att kronofogden förbehåller arvodet

  Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

   

  Beslut om arvodet

  Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarkontoret.

  Överförmyndarkontoret beslutar om både arvodets och ersättningens storlek och vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår nämnden från förordnandets utformning, årsräkningen och årsredogörelsen.

  En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dela med andra

  Kommentera sidan

  Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

  Vi tar tacksamt emot all feedback.

  // Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

  Sidan granskad den 15 mars 2018.

  Sök på webbplatsen

  Visste du att....

  ... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

  Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
  Org. nr: 212000-2213