För föräldrar

Föräldrar - förmyndare

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

 

Mamma och barn

 

Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Men den innebär dock inte att föräldrarna kan låna barnets pengar till egna syften. Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

 

Kontrollerad förvaltning

Föräldrarnas fria förvaltning är begränsad och då tillämpas så kallad kontrollerad förvaltning. Det innebär att överförmyndarkontoret kontrollerar barnets tillgångar.

I följande fall används kontrollerad förvaltning:

  • När värdet av ett barns tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp
    (352 000 kr för år 2012), blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndarkontoret. En redovisning ska inlämnas varje år fram till myndighetsdagen.

 

  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarkontoret om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarkontoret kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett beloppets storlek, ska spärras hos bank.

 

  • Om barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp (44 000 kr för 2012) ska utbetalaren sätta in pengarna på spärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen ska de ansöka om detta till överförmyndarkontoret. Från och med 1 januari 2009 kan spärren inte längre hävas av överförmyndarkontoret utan kvarstår till dess barnet fyllt arton år.

 

  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarkontoret alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom eller bostadsrätt m.m. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarkontoret godkänna arvsfördelningen. Om en boutredningsman förordnats av tingsrätten, och denne själv genomför försäljning av fastighet m.m., samt arvskifte utan dödsbodelägarnas deltagande behöver överförmyndarkontorets tillstånd inte inhämtas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 27 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213