God man & Förvaltare

Hjärta av stenar

Enligt föräldrabalken ska till god man eller förvaltare utses en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

Överförmyndarkontoret gör alltid en sökning i Kronofogdemyndighetens register över betalningsanmärkningar samt polisens belastningsregister.

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar god man

 • +Vad är en god man?

  En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmansskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov. En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

 • +Vilket är mitt uppdrag som god man?

  En god man/förvaltares huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att han/hon inte missgynnas i olika sammanhang. Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter.

  Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:

  Bevaka rätt: Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer. Läs mer under "Bevaka rätt"

  Förvalta egendom: Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt. Lär mer under "Förvalta egendom"

  Sörja för person: Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Läs mer under "Sörja för person"

 • +Vilka uppgifter har en god man?

  Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för den gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation.

  Det är viktigt att komma ihåg att den gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då den gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning. Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

  • ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med det offentliga biträdet
  • närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • besluta i fråga om skolgång och delta i utvecklingssamtal i skolan
  • besluta i frågor rörande barnets boende
  • företräda barnet inom hälso- och sjukvård
  • representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
  • förvalta barnets egendom
  • genomgång av eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ta ställning till eventuell överklagan
 • +Vem kan få en god man?

  För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs det att den enskilde har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall den enskilde kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara: hjälp från anhöriga, fullmakt eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

 • +Vem kan bli god man?

  Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Till god man utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap. Är du intresserad av att bli god man så kontakta Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. (Adress och telefon finns på hemsidans första sida).

 • +Vem kan ansöka om god man?

  Den hjälpbehövande eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Även personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man.

 • +Vad innebär registerkontroller och lämplighetsintyg?

  I prövningen av en god mans eller förvaltares lämplighet ingår en kontroll av den tänkte gode mannen eller förvaltaren i polisens belastningsregister, kronofogdemyndighetens och socialtjänstens register. Överförmyndarkontorets policy är att inga anmärkningar eller förekomster tillåts.

 • +Vem kan utses till god man?

  Den gode mannen ska uppfylla följande krav: 

  • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget
  • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
  • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
  • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar m m)
  • bör behärska god svenska
  • vara opartisk i förhållande till myndigheter
  • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess

  Beslut om att förordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndarkontoret. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndarkontoret barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Om/när barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år. Redovisningsblanketter för god man till ensamkommande barn finns under blanketter.

 • +Bevaka rätt - vad innebär det?

  Uppgiften som god man/förvaltare att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande lagar och regler.

  Exempel på uppgifter:

  • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
  • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsplan, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
  • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • ansöka om bostadsbidrag inhämta överförmyndarkontorets tillstånd att sälja en bostad.

  Bevaka rätt i dödsbo: Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid bouppteckning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarkontorets godkännande av arvsfördelningen.

  Fastighet, tomt- och bostadsrätt: Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren och godkännas av överförmyndarkontoret. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån etcetera. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte överförmyndarkontorets godkännande inhämtas.

 • +Vad för redovisning behöver jag göra som god man?

  Gode mannen/förvaltaren har lagstadgad redovisningsskyldighet. Det innebär att en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder ska lämnas till överförmyndarkontoret inom två månader efter förordnandet. Vidare ska den gode mannen/förvaltaren årligen, före 1 mars, lämna in en årsredovisning - så kallad årsräkning. Det är en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen för föregående kalenderår. Om uppdraget upphör ska en sluträkning lämnas in till överförmyndarkontoret inom en månad.

  Löpande bokföring: För att kunna redovisa på rätt sätt till överförmyndarkontoret är det viktigt att hålla ordning på kvitton, fakturor och andra verifikationer som hör till redovisningen. Exempelvis kan verifikationerna ordnas i en pärm eller liknande. För ett uppdrag som god man eller förvaltare krävs inga förkunskaper i bokföring - bara allmänt sunt förnuft och ordningssinne vad gäller vardagsekonomi. Redovisningsblanketter för årsräkning, sluträkning mm, hittar ni under blanketter.

 • +Förvalta egendom - vad innebär det?

  Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvalt-ningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

  Exempel på uppgifter:

  • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
  • betala räkningar
  • lämna fickpengar
  • förvalta huvudmannens tillgångar
  • deklarera
  • sanera eventuella skulder
  • inhämta överförmyndarkontorets tillstånd vid omplacering av tillgångar

  Redovisning: Som god man/förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom. Läs mer om redovisning.

 • +Sörja för person - vad innebär det?

  Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Detta sker genom att man som god man/förvaltare har regelbundna kontakter med huvudmannens själv, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera och vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning fritidsverksamhet med mera.

  Att sörja för person innebär däremot inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens försorg (ledsagare, kontaktperson, hemtjänst m.fl.) eller genom andra externa aktörer såsom röda korset m.m.

 • +Vad händer när uppdraget upphör?

  Uppdraget som god man/förvaltare upphör när huvudmannen avlider eller om tingsrätten har upphävt godmanskapet/förvaltarskapet.

  Vid dödsfall: Gode mannen/förvaltaren ska inom en månad efter dödsfallet lämna in en sluträkning till överförmyndarkontoret. Sluträkningen, ska omfatta den aktuella perioden fram till dödsdagen. Om den gode mannen/förvaltaren måste betala räkningar eller göra uttag från den avlidnes konto måste det finnas en fullmakt från dödsbodelägarna. När sluträkningen har granskats och godkänts skickar överförmyndarkontoret samtliga redovisningshandlingar till en av dödsbodelägarna.

  Om granskning av handlingarna ger anledning till kritik kan dödsboet inom tre år väcka talan mot gode mannen/förvaltaren. Därefter gör domstolen en bedömning om en god man/förvaltare har varit oaktsam eller försumlig i något ärende. Sådana ärenden är dock väldigt sällsynta.

  Om huvudmannen saknar anhöriga och/eller arvingar ska socialtjänsten i huvudmannens kommun ta hand om dödsboet, ordna begravning och bouppteckning. Kontakta dem så snart som möjligt efter det att dödsfallet inträffat.

  Om godmanskapet/förvaltarskapet upphävs: Inom en månad efter att tingsrätten beslutat upphäva uppdraget ska den gode mannen/förvaltaren lämna in en sluträkning till överförmyndarkontoret. Sluträkning, som görs på en särskild årsräkningsblankett, ska omfatta perioden fram till dagen då uppdraget upphävdes. Samtliga redovisningshandlingar skickas till huvudmannen efter att överförmyndarkontoret har granskat dem. Skulle det finnas kritik mot handlingarna kan huvudmannen inom tre år väcka talan mot den gode mannen/förvaltaren. Sluträkning finns att skriva ut under blanketter.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 50
  Fax: 0250-176 23

  Besöksadress: Fredsgatan 16, 792 80  Mora (endast bokade besök)

  Exp tfn: Mån - fre kl. 10.00 - 12.00  

  Överförmyndaradministratör är Katrin Svensson

   

  Tfn tider till handläggarna: 

  Mån-tis kl: 13.00 - 15.00,

  torsdag kl: 10.00 - 12.00

   

  ____________________________

   

 

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213