God man för ensamkommande barn

Lagen om god man för ensamkommande barn

Lagen om god man för ensamkommande barn trädde i kraft 1 juli 2005.

Förordnande av sådan god man regleras i lagen om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429. Vid förordnande av god man sker ett samarbete mellan migrationsverket, socialtjänsten och överförmyndarkontoret.

 

 

Uppdraget

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i vårdnadshavares och förmyndares ställe och vars uppgift blir att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. För att räknas som ensamkommande, ska barnet antingen redan vid ankomsten till Sverige vara skiljt från sina föräldrar eller annan vuxen som anses trätt i deras ställe eller efter ankomsten men innan permanent uppehållstillstånd beviljats, ha skiljs från föräldrarna eller den andre vuxne.

 
Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem.
 
Om barnet senare får uppehållstillstånd ska som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

 

Den gode mannens uppgifter

 

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:
• ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med det offentliga biträdet

• närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden

• besluta i fråga om skolgång och delta i utvecklingssamtal i skolan

• besluta i frågor rörande barnets boende

• företräda barnet inom hälso- och sjukvård

• representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott

• förvalta barnets egendom

• genomgång av eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ta ställning till eventuell överklagan 

 

Vem kan utses till god man

Den gode mannen ska uppfylla följande krav:
• vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget
• vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
• ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
• ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar m m)
• bör behärska god svenska
• vara opartisk i förhållande till myndigheter
• ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess

 

Beslut om att förordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndarkontoret. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndarkontoret barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Om/när barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år. 

 

Redovisningsblanketter för god man till ensamkommande barn finns under blanketter.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 15 mars 2018.

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213