Föreningsstöd

Bidrag som går att söka 

A.  Verksamhetsbidrag

Bidrag till handikapp-, pensionär- och sociala föreningar med minst 10 st aktiva medlemmar. Med social förening menas att i den huvudsakliga verksamheten stödja människor som har eller allvarligt riskerar få sociala problem.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Till ansökan bifogas ansökningsårets verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och aktuellt medlemsregister.

Ansökningstid: 31 mars

 

B.  Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Kan sökas för ungdomar från det år man fyller 5 tom 20 år.

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

Guide för ifyllnad

Närvarokort

Guide för ifyllnad 

Ansökningstid:
25 augusti för perioden 1 jan - 30 juni
25 februari för perioden 1 juli - 31 dec

C.  Bidrag till lovverksamhet

Bidraget syftar till att stimulera sport-, sommar- och jullovsaktiviteter i ungdomsföreningars regi. Bidraget utgår per instruktör och instruktionstimmar som i samråd med kommunen erbjuder ferieledig skolungdom att delta i olika aktiviteter under ledning av föreningens egna intstruktörer under 20 år.

Ansökningstid: 1 februari ,1 maj resp 1 november.

 

D.  Lokalbidrag A

Bidrag lämnas till föreningar för att till viss del täcka föreningens kostnader för  förhyrda lokaler och anläggningar.

 • Till årsförhyrda lokaler/fastigheter som ägs av kommunen lämnas bidrag med högst 75 % av hyreskostnaden.

 

E.  Lokalbidrag B

Bidrag lämnas till föreningar för att till viss del täcka föreningens kostnader för förhyrda lokaler eller anläggningar.

 • Till årsförhyrda lokaler som varken ägs av kommunen eller den sökande föreningen lämnas bidrag med högst 50 %.

 Ansökan om lokalbidrag

Till ansökan bifogas kopia på kontrakt och hyresavi.

Ansökningstid: 31 mars 

 

F.  Anläggningsstöd

Till föreningar som själva äger sina lokaler eller anläggningar utgår ett bidrag med högst 50 % av driftskostnaderna, och då menas kostnader för el, vatten, försäkring, sophämtning och bränsle.

Ansökan om anläggningsstöd 

Till ansökan bifogas ansökningsårets resultat- och balansräkning, huvudbok och aktuellt medlemsregister.
Ansökningstid: 31 mars 

 

G.  Investeringsbidrag

Bidrag till ungdomsföreningar som själva äger sina anläggningar för nybyggnation, ombyggnation och dylikt. Dock normalt ej till inventarier.

För om- och tillbyggnad av anläggning och lokal ska anslag även sökas från annat håll, t.ex. Riksidrottsförbundet och/eller Allmänna Arvsfonden. Vid ansökan om investeringsbidrag ska det medfölja en kortfattad beskrivning av anläggningen och dess användning, kostnadsberäkning, finansplan, ritningar, äganderättshandlingar och driftskalkyl. Kommunalt stöd till investeringar i föreningsdrivna kan ges som villkorade bidrag. Stödet kan inte ges till samma anläggning inom fem år från utbetalningen av föregående stöd, om ej särskilda omständigheter föreligger. Investering får igångsättas först när beslut om stöd är taget.

Ansökan investeringsbidrag

Ansökningstid: 31 mars 

 

H.  Särskilt anläggningsstöd

Bidraget riktar sig till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala anläggningar som är öppen för allmänheten och där anläggningen är stratetiskt viktig för kommuninvånarnas möjlighet att utöva en fritidsaktivitet som inte hade varit möjlig om inte anläggningen fanns. 

Bidragsformen avser drift som sker i nära samarbete med kommunen och som kännetecknas av en alternativ driftsform.

Bidragsformen handläggs i särskild ordning och beslutas av tekniska nämnden i varje enskilt fall.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Ansökan: Handläggnigstiden för särskilt anläggningsbidrag är längre än för övriga bidragsformer. Handläggningen innebär en grundligare genomlysning av föreningens redovisning och verksamhetsplaner än övriga bidragsformer.

 

I.  Arrangemangsstöd, enstaka arrangemang

Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för enstaka, tidsbegränsade arrangemang som stärker Moras kultur och fritidsutbud.

Om ansökan avser ett avgränsat ideellt projekt, som vänder sig till en offentlig publik, kan stöd även prövas för andra typer av organisationer.

Förutom kontant stöd kan bidrag ges i form av kompetens och rådgivning, fria lokaler, utrustning, vaktmästartjänster m.m. Bidrag lämnas inte för ideella arbetsinsatser.

För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang, kan avtalslösningar göras för en uppbyggnadstid av högst tre år.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • arrangemangets omfattning
 • arrangemangets utvecklingspotential
 • i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalite
 • nyskapande idéer
 • barn- och ungdomsprofil
 • arrangemanget bidrar till mångfalden av kultur- och fritidsyttringar
 • arrangemanget förmedlar ett kultur- och natutmiljöarv

Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning bestående av utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till kommunen.

Ansökan arrangemangsstöd, enstaka

Redovisning arrangemangsstöd, enstaka

 

Inkludera gärna en inbjudan/redogörelse för det planerade arrangemanget.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året och ska lämnas in senast två månader innan arrangemanget.

 

Kulturbidrag

 J.  Arrangemangsstöd, årsbidrag

Bidraget riktar sig till ideella föreningar/organisationer för årsplanerade, offentliga kulturarrangemang som stärker Moras kulturutbud.

Bidraget kan endast tilldelas arrangerade, producerande föreningar/organisationer och grupper som har årsplanerade, offentliga kulturarrangemang i Mora kommun vilka alla kan ta del av. Bidraget baseras på av föreningen fastställd verksamhetsplan för året.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • arrangemangens omfattning
 • i vilken mån arrangemangen är unika och av hög kvalite
 • nyskapande idéer
 • barn och ungdomsprofil
 • i vilken mån arrangemanget bidrar till mångfalden av kulturyttringar

Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig redovisning bestående av utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till kommunen.

Ansökan arrangemangsstöd, årsbidrag

Redovisning arrangemangsstöd, årsbidrag

Ansökningstid: 15 november

 

K.  Stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet

Bidraget riktar sig till allmännyttiga föreningar som gör en insats inom kulturarvsområdet vilka kommer allmänheten till del. Stöd ges ej till byggnadsantikvariska insatser.

Bidragskriterier:

 • redovisat behov av stöd
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt
 • barn och ungdomsprofil

Ansökan om kulturarvsbidrag

Ansökningar behandlas fortlöpande under året. 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Föreningsservice Désirée Gustafsson, Ulrika Nordlund
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  79280 Mora
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213