Gamla Mora - Gamla telegrafen och trossboden.

gamla telegrafen Visa större bild
Gamla telegrafen i mitten. Vasaloppet 1923. Foto:Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Gamla telegrafen

Rombo Erik Mattsson (Gudru Jerk) från Färnäs och gift i Östnor, fick i oktober 1863 rätt av socknen att arrendera en plats ”mellan A.H Westerbergs handelsbod och nya skolhärbret” för att uppföra en handelsbod jämte källare.

Efter fem år hade arrendatorn tröttnat och överlät den ej färdiga byggnaden till socknen, som färdigställde byggnaden. Den nye arrendatorn dog emellertid redan efter ett par år, och 1874 öppnades i övervåningen Moras första telegrafstation.

Telegram sändes till konungen: Då Mora samhälle med denna dag kommit i direkt telegrafförbindelse med övriga delar av den civiliserade världen, hyser det en livlig önskan att för denna förmån inför Eders Majestät få avlägg sin underdånigaste tacksägelse. Mora kommunstyrelse.” Kungen skickade tacktelegram som svar.

arkivbild Visa större bild
Gamla telegrafen 1895. ur Anders Olssons arkiv

Den nya hyresgästen i övervåningen, Kungliga telegrafverket, fick redan året därpå anledning till bittra klagomål, då dess chef i Mora hemställde till socknen att åtgärder måtte vidtagas för avhjälpandet av ”de olägenheter som uppkommit för härvarande telegraflokal och där tjänstgörande fruntimmer” till följd därav, att hyresgästen i nedre våningen, en fotograf, tillät ”oljud både dag och natt” i det att där fördes ”ett oordentligt, lastbart och lösaktigt leverne.”

Telegrafstationen blev kvar i byggnaden fram till år 1907 då telegrafverket inköpte Österdalarnes telefonaktiebolags byggnad vid Dalagatan. Efter telegrafstationens flyttning kom byggnaden att nyttjas som poliskontor för att under senare år under lång tid enbart nyttjas som bostad. Den siste som utnyttjade byggnaden som bostad var oljehandlaren Torvald Axelsson. År 1980 flyttade IFK Mora in i byggnaden, som användes som kontor ända fram till fullbordandet av Vasaloppets hus. Huset har därefter varit bl a vandrarhem och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Trossboden

Bredvid gamla telegrafen står den röda trossboden i två våningar. Mora Kompanis (Dalregementet) trossbod återflyttades från Rommehed till Mora och fick sin plats i kv. Klockgropen i samband med områdets omdaning på 1980-talet.

Trossboden fanns ursprungligen invid dåtidens utfartsväg från Mora på Broåkern (vägkorset Kristinebergsgatan/Älvgatan) och flyttades vid mitten av 1900-talet, först till Dalregementet (I 13) i Falun för att sedan flyttas till den gamla exercisplatsen på Rommehed.

Mora Kompanis indelta soldater på soldatrotarna i Mora fick här hämta ut sin utrustning före avmarsch till exercismöten på Rommehed eller när man skulle dra ut i krig.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213